نویسنده = علی میرزایی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر پوشش دهی با صمغ فارسی بر ماندگاری مغز گردو

دوره 17، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 101-111

جواد امینی راستابی؛ علی میرزایی