کلیدواژه‌ها = قابلیت زیستی
تعداد مقالات: 1
1. افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط

دوره 17، شماره 2، بهار و تابستان 1397، صفحه 79-90

بهزاد ابراهیمی؛ رضا محمدی؛ سید امیر محمد مرتضویان؛ سعیده شجاعی علی آبادی