بررسی تأثیر فرکانس و شتاب بر آسیب‌های میوه کیوی در ارتعاشات شبیه سازی شده حمل و نقل جاده‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد

2 استادیار گروه مکانیک ماشین‌های کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 استادیار گروه مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

چکیده

ضایعات محصولات کشاورزیموجب کاهش عرضه بازار و افزایش نیاز به واردات می‌شود که از این طریق بر اقتصاد کشور ضربه وارد می‌آید.  ضربات مکانیکی عامل مؤثر و اصلی در تلفات پس از برداشت محصول شناخته شده‌اند.  در این تحقیق، تأثیر فرکانس و شتاب ارتعاش بر آسیب‌های وارد شده به میوه کیوی در حین حمل و نقل جاده‌ای‏ بررسی شده است.  از آزمایش فاکتوریل (شتاب 2 × فرکانس2) در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با سه تکرار استفاده گردید.  میزان آسیب بر مبنای درصد تعداد کل میوه‌های آسیب دیده و درصد تعداد میوه‌های آسیب دیده با عمق لهیدگی بیشتر از دو میلی‌متر (آسیب بحرانی) است.  فرکانس‌های 5/7 و 13 هرتز و شتاب‌های 3/0 و 7/0 شتاب زمین، برای آزمایش انتخاب شدند.  آنالیز داده‌ها نشان می‌دهد که اثر فرکانس و شتاب ارتعاش بر کل صدمات وارده معنی‌دار هستند .(P<0.01)  اثر فرکانس ارتعاش بر درصد کل میوه‌های صدمه دیده با عمق کوفتگی بیشتر از دو میلی‌متر معنی‌دار است (P<0.05)ولی شتاب ارتعاش معنی‌دار نیست.  با افزایش فرکانس و شتاب ارتعاش، میزان آسیب‌های مکانیکی وارده به میوه‌های کیوی افزایش می‌یابد.  بیشترین میانگین کل میوه‌های آسیب دیده و میوه‌های با آسیب‌دیدگی بیشتر از دو میلی‌متر، در فرکانس 13 هرتز و شتاب ارتعاش 7/0 شتاب زمین و به ترتیب برابر 3/40 و 71/30 درصد به دست آمده است.

Acican, T., Alibas, K. and Ozelkok, I. S. 2006. Mechanical damage to apples during transport in wooden crates. Biosyst. Eng. 96(2): 239-248.

Ahmadi, E. 2012. Bruise susceptibilities of kiwifruit as affected by impact and fruit properties. Res. Agric. Eng. 58, 107-113.

Anon.  2005. Annual Statistics. Horticultural Report. FAO. Italy.

Anon. 2009. Identity Card of Picture of Kiwifruits. Ministry of Jahad-e-Agriculture of Iran. (in Farsi)

Barchi, G. L., Berardinelli, A., Guarnieri, A., Ragni, L. and Totaro Fila, C. 2002. Damage to loquasts by vibration-simulating intra-state transport. Biosyst. Eng. 82, 305-312.

Chesson, J. H. and O'Brien, M. 1971. Analysis of mechanical vibration of fruit during transportation.
T.  ASAE. 14, 222-224.

Fischer, D., Craig, W. and Ashby, B. H. 1990. Reducing transportation damage to grapes and strawberries. J. Food Dist. Res. 21, 193-202.

Hinsch, R. T., Slaughter, D. C., Craig, W. L. and Thompson, J. F. 1993. Vibration of fresh fruits and vegetables during refrigerated truck transport. T. ASAE. 36, 1039-1042.

Holt, J. E. and Schoorl, D. 1985. A theoretical and experimental analysis of the effect of suspension and road profile on bruising in multilayered apple packs. J. Agric. Eng. Res. 31, 297-308

Mirzai-Moghaddam, H., Tavakoli-Hashjin T., Minai, S. and Faghihnasiri, M. 2007. Evaluation of effects
of size and variety and time storage on qualitative properties of kiwi fruit. J. Sci. Food Tech. Iran.
4, 19-26. (in Farsi)

Moghimi, A., Aghkhani, M. H., Sazgarnia, A. and Sarmad, M. 2007. Nondestructive evaluation of internal quality characteristics of kiwifruit by Vis/NIR spectroscopy. J. Hortic. Sci. 22(2): 113-121. (in Farsi)  

Mohsenin, N. N. 1978. Physical Properties of Food and Agricultural Materials. 2nd Revised and Update Edition. Gordon and Breach Science Pub. New York.

O'Brien, M. and Fridley, R. B. 1970. Measurement of vibrations related to harvesting and handling of   fruits and vegetables. T. ASAE. 13(6): 870-873.

O'Brien, M. and Guillou, R. 1969. An in-transit vibration simulator for fruit-handling studies. T. ASAE.
12, 94-97

O'Brien, M., Pearl, R. C., Vilas Jr, E. P. and Driesbach, R. L. 1969. The magnitude and effect of in-transit vibration damage of fruits and vegetables on processing quality and yield. T. ASAE. 12, 452-455.

Oguet, H., Peker, A. and Aydin, C. 1999. Simulated transit studies on peaches: effects of container cushion materials and vibration on elasticity modulus. Agric. Mech. Asia Afr. Lat. Am. 30, 59-62.

Olorunda, A. O. and Tung, M. A. 1985. Simulated transit studies on tomatoes: effects of compressive load, container, vibration and maturity on mechanical damage. J. Food Tech. 20, 669-678.

Shahbazi, F., Rajabipour, A., Mohtasebi, S. and Rafie, Sh. 2008. Effects of transport vibrations on modulus of elasticity watermelon, variety crimson sweet. Iranian J. Biosyst. Eng. 40(1): 15-25. (in Farsi)

Shahbazi, F., Rrjabipour, A., Mohtasebi, S. and Rafie, Sh. 2010. Simulated in-transit vibration damage to watermelons. J. Agric. Sci. Tech. 12, 23-34.

Slaughter, D. C., Hinsch, R. T. and Thompson,  J. F. 1993. Assessment of vibration injury to Bartlett pears. T. ASAE. 36, 1043-1047.

Timm, E. J., Brown, G. K. and Armstrong, P. R. 1996. Apple damage in bulk bins during semi-trailer transport. Appl. Eng. Agric. 12, 369-377.

Van Zeebroeck, M., Tijskens, E., Dintwa, E., Kafashan, J., Loodts, J., De Baerdemaeker, J. and Ramon, H. 2006. The discrete element method (DEM) to simulate fruit impact damage during transport
and handling: Case study of vibration damage during apple bulk transport. Postharvest Biol. Tech. 41(1): 92-100.