مطالعه جریان در تبخیرکننده صفحه‌ای تغذیه پیشرو با استفاده از مدل‌سازی دینامیک سیال

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده

تغلیظ موجب کاهش درصد آب موجود در مواد غذایی مایع و افزایش عمر مفید آن‌ها می‌شود. تغلیظ به روش‌های مختلف به کمک تبخیرکننده‌ها انجام می‌شود. برای کنترل فرایند تبخیر، مطالعه و شبیه‌سازی رفتار دینامیکی تبخیرکننده­ها، قبل از طراحی و ساخت آن­ها، ضروری است.  در این تحقیق فرایند تغلیظ آب انار از 18 به 50 درصد، به‌صورت یک مدل دو فاز مخلوط در یک تبخیرکننده صفحه‌ای جریان اجباری تغذیه پیشرو، با استفاده از نرم­افزار فلوئنت، شبیه‌سازی شده است.  بر اساس نتایج به­­دست آمده، مکش در ستون تبخیر توسعه می‌یابد و تنها در ابتدای مسیر، از ورودی تا فاصلۀ حدود 20 سانتی‌متری از ورودی، مقداری افت فشار وجود دارد.  روند تغییر دما نشانگر افزایش دما در ستون تغلیظ است، که در ابتدا با شدت زیاد و با ادامه یافتن فرایند، با شدت کمتری رخ می‌دهد.  با ادامۀ جریان بخار به­­سمت خروجی، مقدار متوسط سرعت افزایش می‌یابد.  بررسی تغییرات شعاعی اندازه سرعت نشان­دهنده حداکثر سرعت در وسط محیط جریان و کاهش تدریجی آن تا مرزهای جداره واحد تغلیظ است.  در ستون تغلیظ، جزء حجمی آب انار به­تدریج کاهش اما جزء حجمی بخار افزایش می‌یابد.  نتایج حاصل از این مدل‌سازی قابل تعمیم برای محصولات مایع دیگر نیز هست، اما ضرورت دارد ویژگی­های حرارتی- فیزیکی مایع مورد نظر را در سطوح مختلف غلظت برای نرم‌افزار تعریف کرد. 

Altan, A. and Maskan, M. 2005. Rheological behavior of pomegranate (punica granatum L.) juice and concentrate. J. Texture Stud. 36(1): 68-77.

Anon.  2005. FLUENT 6.2 User's Guide Manual. Fluent Inc.

Anon. 2011. Statistic of Agricultural Production. Jihad-Agriculture Organization of Fars Province. Shiraz. Iran. (in Farsi)

Cadet, C., Toure, Y., Gilles, G. and Chabriat, J. P. 1999. Knowledge modeling and non- linear predictive control of evaporators in cane sugar production plants. J. Food Eng. 40(1-2): 59-70.

Cavallini, A., Censi, G., Del Col, D., Doretti, L., Longo, G. A. and Rossetto, L. 2001. Experimental investigation on condensation heat transfer and pressure drop of new HFC refrigerants (R134a, R125, R32, R410A R236ea) in a horizontal smooth tube. Int. J. Refrig. 24, 73-87.

Chernysheva, M. A. and Maydanik, Y. F. 2012. 3D-model for heat and mass transfer simulation in flat evaporator of copper-water loop heat pipe. Appl. Therm. Eng. (33-34), 124-134.

Hou, H., Bi, Q. and Zhang, X. 2012. Numerical simulation and performance analysis of horizontal-tube falling-film evaporators in seawater desalination. Int. Commun. Heat Mass. 39, 46-51.

Johnson, D. E. 1960. Simulation and analysis improve evaporator control. ISA J. 7(7): 46.

Kakac, S., Liu, H. and Kakag, K. 2002. Heat Exchangers: Selection, Rating and Thermal Design. CRC Press. Boca Raton. Florida. USA.

Kothandaraman, C. P. and Subramanyan, S. 1989. Heat and Mass Transfer Data. 4th Ed. New Age International. New Delhi. India.

Kubota, A., Kato, H. and Yamaguchi, H. 1992. A new modeling of cavitating flows: A numerical study of unsteady cavitation on a hydrofoil section. J. Fluid Mech. 240, 59-96.

Lathinen, S. T. 2001. Identification of fuzzy controller for use with a falling film evaporator. Food Control. 12, 179-180.

Li, Q., Zhao, K. and Xuan, Y. M. 2011. Simulation of flow and heat transfer with evaporation in a
porous wick of a CPL evaporator on pore scale by lattice Boltzmann method. Int. J. Heat Mass.
54, 2890-2901.

Magerramov, M. A., Abdulagatov, A. I., Azizov, N. D. and Abdulagatov, I. M. 2007. Effect of temperature, concentration, and pressure on the viscosity of pomegranate and pear juice concentrates. J. Food Eng. 80, 476-489.

Miranda, V. and Simpson, R. 2005. Modeling and simulation of an industrial multiple effect evaporator: tomato concentrate. J. Food Eng. 66, 203-210.

Morales-Ruiz, S., Rigola, J., Perez-Segarra, C. D. and Garcia-Valladares, O. 2009. Numerical analysis of two-phase flow in condensers and evaporators with special emphasis on single-phase/two-phase transition zones. Appl. Therm. Eng. 29, 1032-1042.

Paramalingam, S., Winchester, J. A. and Marsh, C. 2000. On the fouling of falling film evaporators due to film break-up. Food Bioprod. Process. 78(2): 79-84.

Paramalingam, S., Bakker, H. and Chen, H. 2001. Dynamic modeling of falling film evaporators for milk products. Institute of Technology and Engineering. Paper No. 576.

Riverol, C. and Napolitano, V. 2000. Non- linear control of an evaporator using an error trajectory technique. J. Chem. Technol. Biot. 75, 1047-1053.

Roustapour, O. R., Jokar, A., Gazor, H. R. and Jokar, L. 2013. Effects of concentration and temperature on the thermophysical properties of clarified pomegranate juice. Iranian J. Nutr. Sci. Food Technol.
37, 77-91. (in Farsi)

Runyon, C. H., Rumsey, T. R. and McCarthy K. L. 1991. Dynamic simulation of a non- linear model of a double effect evaporator. J. Food Eng. 14, 185-201.

Sanieenezhad, M. 2004. An Introduction to Turbulent Flows and Turbulence Modeling. 3th Ed. Daneshnegar Press. (in Farsi)

Tonelli, S., Romagnoli, J. A. and Porras J. A. 1990. Computer package for transient analysis of industrial multiple effect evaporators. J. Food Eng. 12, 267-281.

Winchester, J. A. and Marsh, C. 1999. Dynamics and control of falling film evaporators with mechanical vapor recompression. Chem. Eng. Res. Des. 77(5): 357-371.