بررسی اثر کم آبیاری در روش های آبیاری کرتی و میکرو (Tape) بر کارایی مصرف آب، عملکرد، و برخی خصوصیات مورفولوژیک پیاز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد آبیاری و زهکشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زابل

2 کارشناس ارشد آبیاری مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اراک

3 عضو هیأت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه اراک

4 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه تهران

چکیده

به منظور بررسی تأثیر کم‌آبیاری و روش­های مختلف آبیاری بر عملکرد و کارایی مصرف آب و برخی ویژگی‌های مورفولوژیک پیاز در سال­های زراعی 1384 و1385 آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی زهک زابل به صورت  طرح آزمایشی اسپلیت پلات درقالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد.  روش‌های آبیاری کرتی و تیپ (Tape) عامل اصلی و مقدار آبیاری در سه سطح، شامل آبیاری به میزان 100 درصد نیازآبی گیاه (T1) ، آبیاری به میزان 75درصد نیاز آبی گیاه(T2) ، و آبیاری به میزان 50 درصد نیاز آبی گیاه (T3) عامل فرعی این طرح را تشکیل دادند.  براساس نتایج حاصل از تجزیة مرکب داده­ها در دوسال آزمایش، تغییر سیستم آبیاری از کرتی به تیپ، باعث شد عملکرد غده، وزن بزرگترین غده، قطر غده، و ارتفاع تنه گیاه افزایش معنی‌داری پیدا کند.  همچنین کلیه صفات مورفولوژیکی اندازه‌گیری شده، تحت تأثیر سطوح مختلف مقدار آب آبیاری قرار گرفت و اختلاف معنی­داری در سطح یک درصد نشان دادند.  مقایسة میانگین عملکرد‌ها نشان داد که تیمار آبیاری کامل بالاترین عملکرد غده را به میزان 75/24 تن در هکتار به دست داد.  همچنین بررسی نتایج مقدارکارایی مصرف آب نشان داد که میانگین تیمارها در روش تیپ با مقدار 86/3 (کیلوگرم به ازای مترمکعب) تفاوت معنی­داری با مقدار این پارامتر در روش کرتی (80/2 کیلوگرم به ازای مترمکعب) داشت در حالی که اختلاف معنی‌داری بین تیمارهای مقدار آب آبیاری نبود امّا بالاترین مقدار به تیمار  T2در هر دو روش اختصاص داشت.

Anon, 2002. Onions for dehydration, Commercial vegetable production guides. Mauritius Research Council. Oregon State University. Bulletin No. 104.

Ahmadi Adl, R. 2009. Effect of moisture stress in different growth stages on onion yield and quality. Research Report. No. 31090. East Azarbaijan Agriculture Research Center. (in Farsi)

Albert, R. 2003. Designing A Drip/ Trickle Irrigation system". College of Agricultural Sciences University Park, PA. Bulletin No 11/02. (2nd Ed), 12-16.

Bekele, S. and K. Tilahun. 2007. Regulateal deficit irrigation scheduling of onion in a semi arid region of Ethiopia. Agric. Water Manag.  89(1-2): 148-152.

Enciso, J.,W. Bob., John., and S.Nelson.2008. Onion yield and quality response to two irrigation scheduling strategies. Sci. Hort. 120(3): 301-305.

Farshi, A.A., Shariati, M.R., Jarollahi, R., Ghemi, M.R., Shahabi Far, M. and Tolaei, M.M. 1997. Estimates of Major Crops and Garden Plants Water Requirements. Book. Dissemination of Agricultural Education Press. (in Farsi)

Hosein Zad Derakhshan, A., Sbagh Farshi, A. and Marjani, H. 1992. Water requirements of onion. 73/28, 22-24. (in Farsi)

Kumar, S., Imtiyaz., M., Ashwani, K. and Singh, R. 2007. Response of onion (Allium cepa L.) to different of irrigation water. Agric. Water Manag. 89(1-2): 161-166.

Leib, B., Mittelstadt, B., pelter, G. and Redulla, C. 2002. Effects of moisture stress on onion yield and occurrence of single centers. The National Allium Research Conference. Dec. 11-14. Colorado State University.

Paknejad, A. 2009. Different values of the interaction of irrigation and nitrogen fertilizer on red onions. No. 32881. East Azarbaijan Agriculture Research Center. (in Farsi)

Rajput, T.B.S. and patel, N. 2005. Water and nitrate movement in drip-irrigated onion under fertigation and irrigation treatments. Agric Water Manag. 79(3): 293-311.

Sammis, T.W. and Mexal, J.G.  1999. Irrigation water management to sustain agriculture in the desert. New Mexico J. Sci. 39, 301-309.

Sanders, D.C. 2000. Home Garden Bulb Onion Production in Eastern North Carolina University. Vegetable               Crop Handbook. 193-194.

Sell, R. and Aakre, D. 1993. Field Pea. Alternative Agriculture . In: Alternative Agriculture Publication. N. Dakota State Univ. Ext.Service. Avalailable at http://www.ext.nodak. Edu/extpubs/a/t-ag/faildpea.htm. Accessed March 28, 2006.