اثر روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری بر صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر

2 محقق موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

به منظور ارزیابی اثر روش‌های مختلف عمل­آوری و انباری بر برخی صفات کیفی ارقام پیاز ایرانی )قرمز آذرشهر، قرمز نیشابور، سفید کاشان، و سفید قم(، آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی به صورت آزمایش فاکتوریل در سه تکرار در پاییز و زمستان سال 1385 اجرا شد.  روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری شامل استفاده از نور خورشید با پوشش کاه به مدت 14-10 روز )روش سنتی(، استفاده از دمای 48 درجه سلسیوس به مدت 4 ساعت و دمای 42 درجه سلسیوس  به مدت 12 ساعت بودند.  بعد از اتمام تیمارهای مذکور، نمونه‌های پیاز به انبار معمولی )با دمای حدود 10 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 65-60 درصد( منتقل و به مدت 4 ماه نگهداری شدند.  در پایان این دوره، برخی صفات کیفی سوخ )سفتی بافت، درصد جوانه­زنی، مقدار اسیدپیروویک، درصد ویتامین­ث و مواد جامد انحلال­پذیر سوخ‌ها(  اندازه­گیری شد.  نتایج نشان داد که ارقام از نظر سفتی بافت، درصد جوانه‌زنی، مقدار اسید پیروویک و ویتامین ث تفاوت معنی‌دار دارند ولی از نظر مواد جامد انحلال­پذیر تفاوت آن­ها معنی‌دار نیست.  سفتی بافت سوخ در روش 42 درجه سلسیوس به مدت 12 ساعت با سفتی بافت در روش سنتی در یک سطح آماری است و هر دو به طور معنی‌دار از سفتی بافت در روش دمای 48 درجه سلسیوس برترند.  بیشترین سفتی بافت را به ترتیب رقم سفید قم و رقم قرمز نیشابور دارند.  ضایعات پیاز شامل درصد جوانه‌زنی، بین روش‌های مختلف عمل‌آوری و انباری از تفاوت معنی‌دار برخوردار بودند.  مقدار ضایعات در روش عمل‌آوری با دمای 48 درجه سلسیوس کمتر از دو روش دیگر است.  نشان داده شد که مقدار اسید پیروویک در روش سنتی و درصد ویتامین ث در روش دمای 42 درجه سلسیوس بیشتر از دو روش دیگر است.  به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که روش سنتی عمل‌آوری به خصوص در رقم سفید قم به دلیل ایجاد ضایعات کمتر و حفظ صفات کیفی سوخ برترین تیمار است و با توجه به اهداف این تحقیق قابل توصیه خواهد بود.

Anon. 1984. Official Methods of Analysis. (S. Williams, ed.). Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 14th ed. Virginia. 844-846.

Anon. 2002. Commercial Storage of Fruits and Vegetables. Available at: www.agr.gc.Ca.

Anon. 2007. The Cost of Agriculture Crops Production. Economy and Programming Deputy. Agriculture Jehad Ministry. 3rd edition. (in Farsi)

Bottcher, H. 1992. Quality changes of onions (Allium cepa L.) during storage. Nutritional quality. Die Nahrung. 36(4): 346-356.

Galmarini, C. R., Havey, M. G. and Goldman, I. L. 2000. Genetic analysis of correlated carbohydrates, flavor and health enhancing traits in onion (Allium cepa L.). Proceeding ofAlliums 2000, 3rd International Symposium on edible Alliceae. 30 Oct.-3 Nov. University of Georgia. USA. 127-132.

Gordon, G. E. and Barrett, D. M. 2003. Modified method for the determination of pyruvic acid with dinitrophenylhydrazine in the assessment of onion pungency. J. Sci. food Agric. 83(12): 1210-1213.

Guerber-Cahuzac, B. 1996. Quality of Onion. Fruits. 51(5): 341-346.

Iglesias, I., Salsines, R. M. and Garriga, E. 1987. Influencia dc las conditions de almacenamiento sobre el comportamento de la cebolla, cultivars red-Greole c-5, texas early grano strain 502 y white majestic. Agrotecnica de Cuba. 19, 65-74.

Ketter, C. A. and Randle, W. M. 1998. Pungency assessment in onions. Proceeding of The 19th Workshop/Conference of The Association for Biology Laboratory Education (ABLE). 177-196.

Kopsella, D. E. and Randle, W. M. 1997. Onion cultivars differ in pungency and bulb quality changes during storage. HortSci. 32(7): 1260-1263.

Lancaster, J. E., Farrant, J. and Shaw, M. L. 2001. Sulfure nutrition affects cellular sulfure, dry weight distribution and bulb quality in onion. J. American Soc. Hort. Sci. 126(2):164-168.

Maleki, M. and Dokhani, S. 1989. Food Industries: Conservation of food by temperature, drying and freezing. Shiraz University Pub. (in Farsi)

Pandey, U. B. 1993. Studies on the effect of curing on storage life of onion. Proceedings of a Conference held in Toowoomba. Nov. 11-14. Australia. 142-148.

Sanguansri, P. and Gould, I. V. 1990. Onions: artificial curing system and objective quality evaluation.      Agricultural Engineering Conference. Proceedings of a Conference held in Toowoomba. Nov. 11-14. Australia. 333-337.

Takahama, U. and Hirota, S. 2000. Deglucosidation of quercetin glucosides to the aglycone formation of antifungal agents by peroxidase dependent oxidation of quercetion on browning of onion scales. Plant Cell Physiol. 41(9): 1021-1029.

Tee, E. S., Young, S. I., Ho, S. K. and Siti Mizura, S. 1988. Determination of vitamin C in fresh fruits and vegetables using the Dye-titration and microfluorometric methods. Pertanika. 11(1): 39-44.

Thamizharasi, V. and Narasimham, P. 1993. Effect of heat treatment on the quality of onions during long-term tropical storage. Int. J. Food Sci. Technol. 28(4): 397-406.

Wheeler, T. R., Daymond, A. G., Ellis, R. H. , Morison, J. I. I. and Hadley, P. 1998. Postharvest sprouting of onion bulbs grown in different temperature and CO2 environments in the UK. J. Hortic. Sci. Biotech. 73(6): 750-754.