اثر زمان و دوز (مقدار)های مختلف پرتوتابی الکترون سریع بر تغییرات کمی و کیفی سیر سفید (Allium sativum L.) در مدت نگهداری در انبار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

2 عضو هیئت علمی پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج

چکیده

با فرایند پرتوتابی می­توان از ضایعات سیر در انبارها جلوگیری کرد.  زمان و دوز(مقدار) پرتو دو عامل موثر در انجام فرایند پرتوتابی هستند، بنابراین توده سیر سفید همدان 30 و 45 روز پس از برداشت با دوزهای 0، 25، 50، 75، 100، و 150 گری پرتوهای الکترون سریع پرتودهی ‌شدند.  طی8 ماه نگهداری در دو شرایط انبار سرد و کنترل نشده برخی عوامل کمی و کیفی سوخ­ها هر دو ماه یک مرتبه اندازه‌گیری و ارزیابی شدند.  نتایج نشان داد که در هر دو شرایط نگهداری، تیمارهای پرتو دیده علایم جوانه‌زنی بیرونی را بروز ندادند و جوانه‌زنی فقط در سیرچه­های پرتو ندیده مشاهده شد.  افت وزنی تیمارهای پرتو دیده کمتر از شاهد بود به‌طوری که پس از 300 روز نگهداری، میانگین افت وزنی سیر در هفته در انبار سرد برای دوزهای 50 گری و بالاتر و در انبار با شرایط کنترل نشده برای دوزهای 75 گری و بالاتر در محدودة پایین یعنی کمتر از 1 درصد قرار داشت.  مقدار پیرووات کل به­ویژه تا 120 روز پس از نگهداری، افزایش یافت ولی اختلاف معنی­داری بین مقادیر آن در دوزهای مختلف پرتوتابی مشاهده نشد.  بین سفتی بافت دوزهای مختلف پرتوتابی اختلاف معنی­دار وجود نداشت، ولی دوزهای 50 گری و بالاتر در انبار سرد و دوزهای 75 گری و بالاتر در انبار با شرایط کنترل نشده، بیشترین مقادیر را داشتند.  اثر زمان­های پرتوتابی یعنی 30 و 45 روز پس از برداشت، بر مقادیر سفتی بافت در هر دو شرایط نگهداری معنی­دار نبود.  تغییرات رنگ و پیرووات غیر آنزیمی در مدت نگهداری در هر دو شرایط افزایش یافت و تغییرات آنها در زمان پرتوتابی 45 روز پس از برداشت بیش از 30 روز پس از برداشت بود.  در مجموع دوز مناسب بین هر دو زمان پرتوتابی برای نگهداری سیر در انبار سرد، 50 گری و در انبار با شرایط کنترل نشده 75 گری بود و برای هر دو شرایط نگهداری، پرتوتابی در زمان30 روز پس از برداشت مناسب­تر تشخیص داده شد.
 

Anon. 2010. Base statistics of Jihad -e- Agriculture Organisation of Hamedan. Office of Programming and management of statistics. Jihad -e- Agriculture Organisation of Hamedan Province. (in Farsi)

Anthon, G.E. and Barrett, D.M. 2003. Modified method for determination of pyruvic acid with dinitrophenylhydrazine in the assessment of onion pungency. J. Sci. Food Agric. 83, 1210-1213.

Bacon, J.R., Moates, G.K., Ng, A., Rhodes, M.J.C., Smith A.C. and Waldron, K.W. 1999. Quantitative analysis of flavour precursors and pyruvate levels in different tissues and cultivars of onion (Allium cepa). Food Chem. 64, 257-261.

Bayat, F. 2004. Effect of storage duration and conditions on the weight loss and quality of the garlic populations of Hamedan province. J. Agri. Eng. Res. 5(19): 49-62. (in Farsi)

Bayat, F. and Nosrati, A.H. 2009. Effect of harvesting time and drying at natural and artificial conditions on the storability of white garlic (Allium sativum L.) ecotype of Hamedan. J. of Medicinal and Aromatic Plants. 25(1): 49-63. (in Farsi)

Boettcher, H. and Guenther, I. 1994. Quality changes of dry garlic (Allium sativum L.) during long term storage. I. External quality. Nahrung. 38 (1): 61- 69.

Cantwell, M., Voss, R., Hanson, B., May, D. and Rice, B. 2000. Water and fertilizer management for garlic: Productivity, nutrient and water use efficiency and postharvest quality. Proceedings of the California ASA / Plant and Soil Conference, January 20. 16p.

Ceci, L.N., Curzio, O.A. and Pomilio, A.B. 1991. Effects of irradiation and storage on the flavor of garlic. J. Food Sci. 56(1): 44-46.

Ceci, L.N., Curzio, O.A. and Pomilio, A.B. 1992. Effects of irradiation and storage on the gamma – glutamyl transpeptidase activity of garlic bulbs cv. Red. J. Sci. Food. Agric. 59(4): 505-510.

Cho, H.O., Kwon, J.H., Byun, M.W. and Yoon, H.S. 1984. Batch scale storage of garlic by irradiation combined with natural low temperature. Korean J. Food Sci. Technol. 16(1): 66-70.

Croci, C.A. Curzio, O.A. 1983. The influence of gamma – irradiation on the storage life of “red” variety garlic. J. Food Process Pres. 7(3): 179-183.

Curzio, O.A. and Urioste, A.M. 1994. Sensory quality of irradiated onion and garlic bulbs. J. Food Processing Pres. 18 (2): 149–158.

Faraji, R. 1992. Principles of Food Preservation. Shiraz University. Iran. (in Farsi)

Freeman, G.G. and whenham, R.J. 1976. Effect of over winter storage at three temperatures on the flavor intensity of dry bulb onions. J. Sci. Food Agric. 27, 37.

Khan, I. and Wahid, M. 1978. Feasibility of radiation preservation of potatoes, onions and garlic in Pakistan. In “Food Preservation by Irradiation” Vol. 1. P.63, IAEA, Vienna.

Kwon, J.H. and Yoon, H.S. Sohn, T.H., Byun, M.W. and Cho, H.O. 1984. Effect of gamma irradiation dose and timing of treatment after harvest on the storability of garlic bulbs. J. Food Sci. 50(2): 379-381.

Kwon, J.H. and Yoon, H.S. 1985. Changes in flavor components of garlic resulting from gamma irradiation. J. Food Sci. 50(4): 1193-1195.

Kwon, J.H., Byun, M.W., Cho H.O. 1985. Effects of gamma irradiation dose and timing of treatment after harvest on the storability of garlic bulbs. J Food Sci. 50: 379-381.

Lustre, A.O., Roncal, R.A. Villaruel, F.G., Ang, L., Singson, C.C., Carmona, C.L. and DeGuzman, Z.M. 1982. The technological feasibility of gamma radiation for the extended commercial storage of agriculture crops, onion and garlic. Food irradiation for developing countries in Asia and Pacific. P. 127. IAEA. Vienna.

Matikkala, E.J. and Virtanen, A.I. 1965. g- glutamyl peptidase in sprouting onion bulbs. Acta Chem. Scand. 19, 1261.

McMurray. C.H. 1990. in Food irradiation: The challenge. Food irradiation and the chemist (Johnston D. E. and Steveenon M.H., Eds.). Royal Society of Chemistry. Cambridge. United Kingdom. 

Moreira, H.T., Villegas, M.I. and Cabrera, R.L. 1987. Browning and cooked flavor of garlic during dehydration. Technologia Quimica. 8(1): 31-36.

Morris, S. 2001. Fruit and vegetable postharvest and storage information. Sydney Postharvest Laboratory and Food Science Australia. CSIRO 2001. Available on: www.publish.Csiro.au.

Pellegrini, C.N., Croci, C.A. and Orioli, G.A. 2000. Morphological changes induced by different doses of gamma irradiation in garlic sprouts. Radiat. Phys. Chem. 57, 315-318.

Perez, M.B., Curzio, O.A., Aveldano, M.I. and Croci, C.A. 1998. Effects of gamma irradiation on the lipid composition of inner sprout of garlic. Radiat. Phys. Chem. 52, 113-117.

Perez, M. B., Aveldano, M.I. and Croci, A.C. 2007. Growth inhibition by gamma rays affects lipids and fatty acids in garlic sprouts during storage. Postharvest Biol. Tec. 44(2): 122-130.

Wahid, M., Khan,­S. andShah, H.1990. Effect of irradiation and storage on physico-chemical characteristic of garlic. Sarhad J. Agric. 6(4): 371-376.

Wall, M.W. and Corgan, J.N. 1992. Relationship between pyruvate analysis and flavor perception for onion pungency determination. Hort. Sci. 27, 1029-1030.

Weichmann, J. 1992. Postharvest physiology of vegetables. Translated by: Fallahi M. Barsava, Mashhad.

Whitaker, J.R. 1976. Development of flavor, odor and pungency in onion and garlic. Adv. Food Res. 22, 73-133.