اثر بازدارندگی عصاره اکالیپتوس و اسطخدوس بر جوانه‌زنی سیب‌زمینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش تحقیقات فنی مهندسی - مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده

جوانه‌زنی عامل حدود 12 تا 17درصد ضایعات انباری سیب‌زمینی است. با وجود روش‌های کارآمدی مانند کاربرد کلروپروفام برای کنترل جوانه‌زنی، نمایان شدن جنبه‌های مضر مصرف نگهدارنده‌های شیمیایی، و اقبال روزافزون مصرف‌کنندگان به فراورده‌های سالم، نیاز به ترکیبات طبیعی مهارکننده جوانه‌زنی را ضروری کرده است. بر این اساس، در این تحقیق از عصاره‌های اکالیپتوس و اسطخدوس با غلظت‌های 0، 5/0 ، 1، 2، و 4 گرم در لیتر با توالی مصرف ماه یک‌بار برای کنترل جوانه‌زنی سیب‌زمینی‌ آگریا در مدت 6 ماه انبارداری استفاده شد. داده‌ها توسط طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار و در قالب آزمایش فاکتوریل در سطح آماری 5% تجزیه شد. مطابق نتایج با افزایش غلظت عصاره‌ها تا 2 گرم در لیتر، جوانه‌زنی سیب‌زمینی نسبت به تیمار شاهد به شکل معنی‌داری کاهش یافت. مصرف غلظت بیشتر عصاره‌ها اثر معنی‌دار بیشتری نداشت. مصرف 5/0 گرم در لیتر عصاره‌ها تحریک جوانه‌زنی غده‌ها نسبت به تیمار شاهد را در پی داشت. با مصرف غلظت 2 گرم در لیتر عصاره اکالیپتوس و اسطخدوس درصد جوانه‌زنی غده‌ها به ترتیب 64 و 82 و وزن کلی جوانه‌ها 79 و 86 درصد کاهش یافت. بهترین تاثیر توسط عصاره ترکیبی اکالیپتوس+ اسطخدوس حاصل شد. کاربرد این تیمار کاهش بیش از 90 درصدی وزن و درصد جوانه‌زنی غده‌ها را به دنبال داشت. ارزیابی حسی نمونه‌های پخته و سرخ شده سیب زمینی‌های تیمار شده با کلروپروفام و عصاره‌های ترکیبی اکالیپتوس و اسطخدوس، اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند، اما هر دو تیمار نسبت به شاهد امتیاز بیشتری از گروه ارزیاب دریافت کردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات