استفاده از فن آوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) در نگهداری انجیر خشک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس

2 بخش باغبانی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

3 موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده

این پژوهش به منظور جلوگیری از رشد و فعالیت حشرات، میکروارگانیسم‌ها و حفظ کیفیت انجیر خشک با کاهش اکسیژن، افزایش دی‌اکسیدکربن و نیتروژن انجام شد. در این تحقیق ویژگی‌های میکروبیولوژیکی، فیزیکوشیمیایی و آفات انباری میوه انجیر رقم سبز استهبان به صورت خشک بررسی گردید. این ویژگی‌ها شامل جمعیت کپک و مخمر و باکتری‌ها، رنگ تجاری، مولفه‌های روشنی (L)، قرمزی (a) و زردی (b) رنگ، اسیدیته، رطوبت، ریسه کپک‌ها، لارو زنده، لارو مرده، پروانه زنده، پروانه مرده، شفیره و تخم حشرات پس از 3 و 6 ماه نگهداری در دمای 25 و 40 درجه سلسیوس مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهای گازی اعمال شده شامل: 1- 5 درصد اکسیژن ،25 درصد گاز کربنیک و 70 درصد نیتروژن، 2- 5 درصد اکسیژن،50 درصد دی‌اکسیدکربن و 45 درصد نیتروژن، 3- 5 درصد اکسیژن ، 75 درصد دی‌اکسیدکربن و 20 درصد نیتروژن، 4– 80 درصد خلاء و 5- نمونه شاهد (هوای آزاد) (21 درصد اکسیژن، 3/0 درصد گاز کربنیک و 78 درصد نیتروژن) بود. نتایج نشان داد که تاثیر تیمارهای گازی مختلف بر بعضی از این ویژگی‌ها مانند رنگ، اسیدیته و رطوبت تاثیر معنی‌دار نداشت. اما بر آفات انباری مانند لارو حشرات، کپک و مخمر و شمارش کلی باکتری‌ها تاثیر معنی‌دار داشته طوری که کاهش اکسیژن موجب خفگی لارو حشرات و کاهش میکروارگانیسم‌ها شد. کمترین تعداد لارو مرده در تیمار شاهد بود. دمای 40 درجه سلسیوس بدلیل تاثیرات بسیار نامطلوب بر رنگ و بافت دمای مناسبی برای نگهداری انجیر خشک نبود. استفاده از اتمسفر اصلاح شده جایگزینی مناسب برای متیل بروماید در انجیر خشک می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات