دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، بهار و تابستان 1391 
4. اثر پرمنگنات پتاسیم، واکس و بسته بندی بر کیفیت و طول دوره انباری میوه موز

صفحه 57-68

مجید قرآن خوان؛ ایران محمدپور؛ مهدی مدندوست؛ محمود دژم