دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-108 
4. بررسی عملکرد خشک کن انجمادی به کمک شبیه سازی عددی

صفحه 45-58

محمدرضا شهداد؛ مرتضی خان احمدی؛ علیرضا فضلعلی


6. اثرات سرعت دورانی خردکن چکشی، دما و زمان هم زدن بر کمیت و کیفیت روغن زیتون رقم روغنی

صفحه 71-82

نسیبه ایزدی خواه؛ حسین مبلی؛ عباس اکبرنیا؛ حجت احمدی؛ شاهین رفیعی