دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-114 
7. توان و انرژی مورد نیاز برای انجام عملیات سبک کشاورزی با تراکتور الکتریکی هیبریدی و مقایسه آن با نتایج عملی

صفحه 85-100

حسین موسی زاده؛ علیرضا کیهانی؛ ارژنگ جوادی؛ حسین مبلی؛ کارن ابری نیا؛ احمد شریفی