دوره و شماره: دوره 10، شماره 3، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-94 
3. تهیة نقشة رقومی مدیریتی کاربرد علف کش با استفاده از GPS جهت به کارگیری در سامانۀ سمپاشی میزان متغیر (VRA)

صفحه 29-44

داوود محمد زمانی؛ سعید مینایی؛ رضا علیمردانی؛ مرتضی الماسی؛ حمیدرضا شفیع خانی


4. اثر منبع و مقدار مادة خشک جامد کل دوغ بدون چربی روی پایداری و خواص رئولوژیک آن

صفحه 45-56

حسین کیانی؛ سیدمحمدعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سیدهادی رضوی؛ محمدسعید یارمند؛ علی دینی


5. اثر روش خاک‌ورزی بر عملکرد نخود در شرایط دیم مناطق سرد

صفحه 57-68

رضا رحیم زاده؛ احمد شریفی مالواجردی؛ ارژنگ جوادی


7. ارزیابی مدل EVALUE برای تخمین ضریب زبری مانینگ در آبیاری جویچه ای

صفحه 83-94

هادی رمضانی اعتدالی؛ عبدالمجید لیاقت؛ فریبرز عباسی