نشریه "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی" از فرآیند داوری همتای دوسو ناشناس پیروی می‌کند. برای انجام این کار، نشریه"تحقیقات مهندسی صنایع غذایی" به داورانی نیاز دارد که بتوانند نظرات صریح و مفید خود را در مورد پیش‌نویس‌های مقاله ارسالی در عرض 2 تا 4 هفته پس از زمان پذیرش داوری ارائه دهند.

 

مسئولیت‌های داوران

اگر توسط سردبیر نشریه "تحقیقات مهندسی صنایع غذایی" برای بررسی پیش‌نویس مقاله دعوت شده‌اید، لطفاً موارد زیر را در نظر بگیرید:

1- بررسی نقادانه اما سازنده دست‌نوشته و تهیه نظرات دقیق درباره پیش‌نویس مقاله برای کمک به نویسندگان در بهبود آثار خود

2- بررسی نسخه‌های متعدد از یک پیش‌نویس مقاله در صورت لزوم

3- ارائه کلیه اطلاعات موردنیاز در مهلت مقرر

4- ارائه پیشنهاد به سردبیر در مورد مناسب بودن پیش‌نویس مقاله برای چاپ در نشریه

5- اعلام هرگونه تضاد منافع احتمالی در رابطه با نویسندگان یا محتوای پیش‌نویس مقاله که خواسته شده است به ویرایشگر اعلام شود.

6- گزارش تخلفات احتمالی تحقیقاتی

7- پیشنهاد داوران جایگزین در صورتی که به هر دلیلی نتوانند پیش‌نویس مقاله را بررسی کنند

8- پیش‌نویس مقاله به عنوان یک سند محرمانه محسوب می‌شود

9- عدم استفاده از موارد شرح داده شده در پیش‌نویس مقاله

10- عدم ارتباط مستقیم با نویسندگان

11- عدم معرفی خود به نویسندگان

12- عدم تحویل پیش‌نویس مقاله تعیین شده به داوری دیگر

13- حصول اطمینان از کیفیت بالا و اصل بودن پیش‌نویس مقاله

14- اطلاع به سردبیر در صورت مشاهده پیش‌نویس مقاله در هر نشریه دیگر، در زمانی که پیش‌نویس مقاله در این نشریه در دست بررسی است.

15- نوشتن گزارش بررسی به زبان فارسی و یا انگلیسی

 

هنگام بررسی یک دست‌نوشته چه مواردی باید بررسی شود؟

1- جدید و نو بودن کار

2- اصالت

3- قابلیت اطمینان بودن از نظر علمی

4- کمک ارزشمند به علم

5- افزودن جنبه‌های جدید به رشته تحصیلی موجود

6- جنبه‌های اخلاقی

7- ساختار مقاله ارسالی و ارتباط آن با دستورالعمل‌های نویسندگان

8- فهرست منابع ارائه شده

9- دستور زبان، نقطه‌گذاری و املا

10- سوء رفتار علمیفهرست اسامی داوران نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی در سال 1401
 

فهرست اسامی داوران نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی در سال 1400
 

فهرست اسامی داوران نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی در سال 1399
 

فهرست اسامی داوران نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی در سال 1398  و ماقبل آن