موفقیت در ارزشیابی سال 1398 کمیسیون نشریات علمی

نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق) با صاحب امتیازی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی بر اساس آیین نامه نشریات علمی مصوب 2-2-1398 در ارزیابی سال 1398 موفق به کسب اعتبار علمی مجدد و رتبه علمی ب شد.