اعضای هیات تحریریه


دکتر الهام آذرپژوه دانشیار. مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی خراسان رضوی

اعضای هیات تحریریه


دکتر صدیف آزادمرد دمیرچی استاد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه تبریز

علوم و مهندسی صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر هادی الماسی استاد. دانشگاه ارومیه

علوم و مهندسی صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر زهرا امام جمعه استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

مهندسی صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر فوژان بدیعی دانشیار. موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

عاوم و صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید هادی پیغمبردوست استاد گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه تبریز

تکنولوژی مواد غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر بهجت تاج الدین دانشیار- موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- بخش تحقیقات صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت

Packaging Engineering

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید مهدی جعفری استاد- دانشکده کشاورزی- دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

مهندسی فرایند در صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر منوچهر حامدی استاد پردیس کشاورزی و منایع طبیعی. دانشگاه تهران

  • m_m_hamediyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر اصغر خسروشاهی اصل استاد دانشگاه ارومیه

  • a.khosrowshahigmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید محمد علی رضوی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

مهندسی صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر شهین زمردی دانشیار. مرکز تحقیقات کشاورزی، آموزش و منابع طبیعی آذربایجان غربی

علوم و مهندسی صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدعلی سحری استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

  • saharimodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد شاهدی استاد، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی صنایع غذایی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا صادقی ماهونک استاد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

علوم و صنایع غذایی

  • sadeghiazgau.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر رسول کدخدایی استاد، پژوهشکده علوم و صنایع غذایی.

  • r.kadkhodaeerifst.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهدی کریمی دانشیار. مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

علوم و صنایع غذایی

  • mahdikarimi753yahoo.com
  • h-index: 5

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهرداد نیاکوثری استاد. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شیراز

مهندسی شیمی