امکان دسترسی رایگان به کتابهای الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانسها در پایگاه اطلاعات علمی ISC تا پایان شهریور ماه 1400 فراهم شد.

موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دسترسی رایگان به کتابهای الکترونیکی، مقالات علمی فارسی، انگلیسی و عربی و نیز مقالات نشریات و کنفرانسها را در پایگاه اطلاعات علمی خود به آدرس تا پایان شهریور 1400 رایگان کرده است. برای اطلاعات بیشتر و تمدید احتمالی زمان به آدرس https://ricest.ac.ir مراجعه فرمایید.