آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  طی نامه و/16042 مورخ 1/2/1400 آیین نامه تعیین هزینه پردازش مقاله در نشریات علمی دسترسی باز را به نشریات ابلاغ کرد.

هزینه پردازش مقاله تا پایان سال ۱۴۰۰ اعلام شده است و در سال‌های بعد در صورت نیاز، معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری تغییرات لازم را اعمال خواهد کرد.

 حداکثر هزینه پردازش قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریات که صاحب امتیاز آنها موسسه است ۴۰۰ هزار تومان، حداکثر هزینه پردازش قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کامل در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها انجمن های علمی هستند ۵۰۰ هزار تومان، حداکثر هزینه پردازش قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کوتاه در نشریاتی که صاحب امتیاز آنها موسسه است ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر هزینه پردازش قابل دریافت از نویسندگان به ازای هر مقاله کوتاه در نشریات که صاحب امتیاز آنها انجمن های علمی است ۲۵۰ هزار تومان تعیین شده است.

دریافت هزینه پردازش از مقالاتی که فرایند داوری را طی کرده، اما مورد پذیرش نهایی برای انتشار قرار نگرفتند، ممنوع است.