ارزیابی پارامترهای حسی پاستیل زنجبیلی با استفاده از روش‌های سطح پاسخ و تحلیل مؤلفه‌های اصلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 گروه شیمی مواد غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، گلستان.

چکیده

در این پژوهش، اثر سطوح متفاوت ژلاتین پای مرغ (3، 5 و 7 درصد) و کنسانترۀ انگور (60، 70 و80 درصد) بر پارامتر‌های رنگی پاستیل زنجبیلی با استفاده از روش رویۀ پاسخ و پارامترهای حسی با استفاده از تحلیل مؤلفه‌های اصلی ارزیابی شده‌است. اثر ضد میکروبی زنجبیل با آزمون میکروبی نمونه‌های پاستیل مطابق استاندارد بررسی و گزارش شد. با افزایش ژلاتین، میزان L* (شفافیت) نمونۀ پاستیل کاهش و میزان a* (قرمزی) و b* (زردی) آن افزایش داشت و افزایش کنسانترۀ انگور تأثیر مثبت بر افزایش قرمزی نمونه‌ها گذاشت (01/0p

کلیدواژه‌ها

موضوعات