تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (FOODER) - پرسش‌های متداول