تحقیقات مهندسی صنایع غذایی (FOODER) - واژه نامه اختصاصی