تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی. اردبیل. ایران.

3 استادیار موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

4 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده

برای تعیین رفتار مکانیکی (خزشی) سیب‌زمینی تحت بار ثابت از دو نمونه سیب‌زمینی که در دو شرایط مختلف ذخیره شده بودند استفاده و اثر زمان و دمای ذخیره‌سازی بر رفتار خزشی نمونه‌ها بررسی شد. پارامترهای خزش شامل ضرائب الاستیک آنی، ضریب الاستیک تاخیری، ضریب ویسکوزیته اولیه (آنی)، ضریب ویسکوزیته تاخیری و زمان تاخیری بود. دو نمونه مورد مطالعه خواص مکانیکی مختلفی را نشان دادند اما در هر دو نمونه با افزایش زمان ذخیره-سازی تمامی پارامترهای خزش به جز زمان تاخیری کاهش معناداری (05/0>P) داشتند. اثر دمای ذخیره‌سازی نیز بر این پارامترها بررسی شد که نتایج نشان از شدت کاهش این پارامترها در انبار غیرفنی نسبت به انبار فنی داشت. یک مدل ریاضی به خوبی رفتار خزشی سیب‌زمینی‌های ذخیره شده را نشان داد. معادلات رگرسیون نتایج خوبی (73/0 -85/0 =R2) را برای تاثیر زمان و دمای ذخیره‌سازی بر پارامترهای خزش نشان داد. نتایج این معادلات نشان داد که پارامتر ضریب ویسکوزیته اولیه، بیشترین تاثیر را بر پارامترهای خزش دارد. در انبار فنی به دلیل دمای پایین و رطوبت کنترل شده نسبت به انبار غیر فنی شرایط بهتری برای ماندگاری غده‌ها نسبت به انبار غیر فنی وجود داشت. طول دوره انبارداری رقم آگریا به دلیل افت کمتر محتوای رطوبتی و نشاسته و عدم جوانه‌زنی نسبت به ژنوتیپ کلون، بیشتر بود در حالیکه بافت ژنوتیپ کلون ذخیره شده نسبت به نمونه تازه، کمتر از دو ماه در انبار غیرفنی و کمتر از سه ماه در انبار فنی به دلیل اتلافات رطوبتی و کاهش محتوای نشاسته که تاثیر مستقیم بر بافت می‌گذارند نرم‌ترشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات