دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-116 
2. ارزیابی اثر فراصوت و دما بر ویژگی‌های کریستالی و میکروسکوپی گرانول‌های نشاستۀ برنج معلق در آب به روش سطح پاسخ (RSM )

صفحه 13-24

رضا فرهمندفر؛ سیدعلی مرتضوی؛ رسول کدخدایی؛ فریده طباطبایی یزدی؛ آرش کوچکی؛ مریم حسینی


6. مقایسه سه نوع کمباین متداول برنج در منطقه مازندران

صفحه 73-86

محمود صفری؛ محمدرضا علیزاده؛ کریم گرامی


8. ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای

صفحه 105-116

حجت حجازی پور؛ رحیم ابراهیمی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی