هدف از انتشار نشریه تحقیقات مهندسی صنایع غذایی چاپ مقالات علمی و انتشار نتایج پژوهش‌ها و مطالعات در زمینه‌های فنی و مهندسی صنایع غذایی برای استفاده متخصصین است. 

انواع مقالات پذیرفته‌شده عبارتند از:

  • مقاله پژوهشی
  •  مقاله مروری
  • مقاله تحلیلی
  • مقاله گردآوری
  • گزارش‌های کوتاه

محورهای موضوعی نشریه‌" تحقیقات مهندسی صنایع غذایی"

 فناوری­های پس از برداشت، نگهداری، بسته‌بندی و انبارداری محصولات کشاورزی و دامی

فرآوری و تبدیل زائدات و پسماندهای محصولات کشاورزی

 روش‌های کاهش ضایعات محصولات کشاورزی

فراوری و تبدیل محصولات کشاورزی، دامی و غذایی

 و سایر موارد مرتبط با مهندسی صنایع غذایی