- سردبیر پس از دریافت مقاله جهت جلوگیری از طولانی شدن پروسه بررسی بلافاصله برای تعیین ارزش انتشاراتی (داوری مقدماتی) به یکی از اعضاء هیأت تحریریه ارسال و چنانکه مقاله در این مرحله مورد پذیرش قرار نگیرد بررسی آن متوقف می‌گردد. در صورت مثبت بودن نظر هیأت تحریریه (داور مقدماتی) مبنی بر دارا بودن ارزش انتشاراتی، مراحل بعدی شروع می‌شود.

- مدت زمان داوری اولیه (مقدماتی) دو ماه خواهد بود.

-کلیه مکاتبات با مؤلف مسئول مقاله خواهد بود.

- هیأت تحریریه در رد و یا قبول مقاله و اعمال هرگونه اصلاحات مجاز است.

- مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نگارنده مسئول است.