مدیر مسئول


دکتر حسین دهقانی سانیج دانشیار، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

مهندسی آبیاری و زهکشی

سردبیر


دکتر زهرا امام جمعه استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران

مهندسی صنایع غذایی

مدیر داخلی


دکتر هما بهمدی استادیار، بخش تحقیقات مهندسی صنایع غذایی و فناوریهای پس از برداشت. موسسه تحقیقات فنی . مهندسی کشاورزی. سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. کرج.ایران

مهندسی صنایع غذایی

صفحه آرا


مهندس سمیه وطن دوست کارشناس پژوهش

مهندسی کشاورزی (باغبانی)

  • vatandoust.s@gmail.com

ویراستار ادبی


مهندس رضا داهی استاد- ویراستار ادبی و علمی مجله

  • mreza.dahi@gmail.com