ارزیابی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

2 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

4 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مراکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

از عوامل مهم ساماندهی وضعیت سمپاش­های رایج کشور، بررسی عملکرد و کارکرد آنها در شرایط مزارع است تا بتوان با استناد به اطلاعات به دست آمده برای آینده برنامه­ریزی کرد.  در این تحقیق،  سمپاش­های رایج مورد استفاده در مزارع گندم شامل سمپاش­های تراکتوری بوم­دار، سمپاش­های لانس­دار، سمپاش­های توربولاینر، سمپاش­های میکرونر پشتی، و سمپاش­های اتومایزر در مناطق کرج، آذربایجان غربی، خوزستان، و خراسان در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی و به ­صورت نمونه­گیری خوشه­ای بررسی و ارزیابی شدند (تعدادی از داده­ها نظیر سرعت پیشروی، عرض کار، محلول مصرفی در هکتار، یکنواختی پاشش، بادبردگی، و درصد لهیدگی در حین عملیات اندازه­گیری شد).  نتایج نشان داد که بیشتر سمپاش­ها (7/39 درصد) لانس­دار  هستند.  سمپاش­های بوم­دار، میکرونر، توربولاینر، و اتومایزر به‌ترتیب با 6/29، 14، 4/8، و 4/8  درصد در رده­های بعد قرار دارند.  بین روش­های سمپاشی، از نظر میزان محلول مصرفی در هکتار در سطح 1 درصد اختلاف ‌معنی‌داری وجود دارد.  بیشترین و کمترین میزان مصرف محلول سم به‌ترتیب مربوط به سمپاش لانس­دار (2/854 لیتر در هکتار) و سمپاش میکرونر (4/35 لیتر در هکتار) بود.  سمپاش­های لانس­دار، بوم­دار و اتومایزر از نظر یکنواختی پاشش قابل ارزیابی نبودند (به دلیل خیسی کامل سطح کارت­های حساس).  در سمپاش­های میکرونر و توربولاینر به‌ترتیب  قطر متوسط حجمی 398 و 441 میکرون و قطــر میانۀ عددی 189 و2/123 میکرون بود که با توجه به این داده­ها، ضریب کیفیت پاشش برای سمپاش‌های میکرونر 1/2 و برای سمپاش­های توربولاینر 57/3 محاسبه شد.  بنابراین سمپاش میکرونر نسبت به توربولاینر دارای کیفیت پاشش بالاتری بود و این دو سمپاش نسبت به سمپاش­های لانس­دار، اتومایزر، و بوم­دار از نظر کیفیت پاشش برتری داشتند.  بیشترین درصد لهیدگی محصول مربوط به سمپاش بوم­دار پشت تراکتوری (3/10 درصد) بود.

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Conventional Sprayers in Wheat Farms

چکیده [English]

Research on the performance of conventional sprayers in on-farm conditions is essential to the development of effective usage techniques. In this study, conventional sprayers were surveyed and evaluated for the removal of pests, weeds and crop diseases in wheat crops in the Karaj, Urumieh, Khuzestan and Khorasan provinces of Iran. The sprayers used were tractor boom, tractor lance, Turboliner, Micronair and atomizer sprayers. The experimental design was a randomized completed design and data was collected using 179 surveys from farmers during spraying. Additional data was collected on the farms. Results show that 39.7% of the sprayers were lance, 29.6% were boom, 14% were Turboliner and 8.4% were Micronair. There was a significant difference between sprayers in poison solution consumption per hectare at the 5% and 1% levels. The maximum and minimum solution consumption was for the lance (854.2lit/ha) and Micronair (35.4 lit/ha) sprayers, respectively. The Turboliner sprayer had the most theoretical and effective capacities (11.4 and 7.1ha/h); atomizer and Micronair sprayers had the lowest capacities (1.02 and 1.3 ha/h, respectively). Spraying homogeneity for lance, boom and atomizer sprayers were not evaluated because the surface of the sensitive papers were completely soaked. VMD for Micronair and Turboliner sprayers was 398 and 441 micrometers; NMD was 189 and 123.2 micrometers; spraying quality was 2.1and 3.57, respectively. It was found that Micronair sprayers performed better than Turboliner sprayers and these two sprayers performed better than the remaining types with respect to spraying homogeneity. The greatest percentage of crop loss was recorded for the boom sprayer (10.3%).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Micronair Sprayer
  • Tractor Boom Sprayer
  • Tractor Lance Sprayer
  • Turboliner Sprayer
  • Wheat
Amirshaghaghi, F. 1998. Study on the distribution of spraying in tractor boom sprayers. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran. (in Farsi)
Anon. 1983. Test code and procedure for sprayers. RNAM. No. 12, 169-191.
Anon. 1998. How can we reduce spraying damages? Zaytoon. Agricultural Ministry. No: 6, 10-15.
Anon. 2000. Construction and application of conventional sprayers. Training  Technology Center.
Cayley, G. R, Etheridge, P., Grifiths, D. C., Philips, F. T., Pye, B. J. and Scott, G. C. 1984. A review on the performance of electrostatically charged rotary atomizers on different crops. Annual Appl. Biology. 105(2): 379-386. (in Farsi)
Gerami, K. 2005. A study on the three types of sprayers against of wheat weeds in Ardebil area. Brench of Science and Research of Azad Eslamic University. Tehran. Iran. (in Farsi)
Ghaemmaghami. A., Khademolhosaini. N. and Lovaimi, N. 2008. Evaluation of four mechanisms in wheat spraying. The 5­th National Conference on Agriculture Machinary Engineering and Mehanization. Aug. 27-28. Mashhad. Iran. (in Farsi)
Gupta, C. P., Alamban, R. B. and Dante, E. T. 1996. Development of knapsack electrostatic spinning-disc sprayer for herbicide application in rice. AMA. 25(4): 31-34.
Imanmehr, A. and Ghobadian, B. 2002. Evaluation of a boom bike sprayer. M.Sc. Thesis. Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University. Tehran. Iran. (in Farsi)
Morel, M. 1985. Field trails with the Girojet. BCPC Monograph. 28, 107-112.
Shaikhye Gorgan, A. and Zand, S. 2006. Application of Pesticides to Crops.  Plant Pests and Diseases Research Institute Pub. (in Farsi)
Srivastava. A. K., Goering, C. E. and Rohrbach, R. P. 1993. Engineerig Principles of Agricultural Machines.