دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-88 
1. ارزیابی سمپاش های رایج مورد استفاده در مزارع گندم

صفحه 1-12

محمود صفری؛ فرید امیرشقاقی؛ نعیم لویمی؛ حسین چاجی


3. بررسی قانون جریان حاکم بر حرکت آب منفذی در آزمایش تحکیم با سرعت کرنش ثابت

صفحه 25-38

حجت احمدی؛ حسن رحیمی؛ عبدالحسین هورفر؛ عباس سروش؛ پیتر فرمییر


7. پایش پارامترهای مؤثر بر خشک شدن سبزی های برگی در یک خشک کن خورشیدی همرفت اجباری

صفحه 73-88

نیکروز باقری؛ علیرضا کیهانی؛ سید سعید محتسبی؛ رضا علیمرانی