بررسی اثر مصرف کودهای نیتروژن دار و پتاسیم دار بر تغییرات کیفی سیب زمینی در دورة انبارداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

چکیده

اثر کودهای نیتروژن­دار و پتاسیم­­دار بر تغییرات کمی و کیفی سیب‌زمینی رقم آگریا طی دورة 5 ماهه انبارداری، در یک طرح بلوک کامل تصادفی و در قالب آزمایش فاکتوریل با پنج سطح کود نیتروژن­دار و سه سطح کود پتاسیم­دار در سه تکرار طی سال‌های (1384-1383) مطالعه شد.  تیمارهای کودی همزمان با کشت و یا در مرحلة داشت انجام شد.  بررسی ماهانه پارامترهای مورد مطالعه نشان داد که اثر تیمارهای مختلف کود نیتروژن­دار و پتاسیم­دار و مدت نگهداری و نیز اثر متقابل آنها بر میزان تغییرات رطوبت، ویتامین C،و قند احیای سیب‌زمینی طی انبارداری معنی‌دار است.  با افزایش مصرفنیتروژن تا میزان 120 کیلوگرم در هکتار میزان عملکرد، ویتامینC، نشاسته، و قند احیای محصول اضافه می­شود.  مصرف بیشتر نیتروژن نتایج معکوس به­ دنبال دارد.  با افزایش مصرف کود نیتروژن بر میزان اتلاف رطوبت، ویتامینC، و تولید قند احیای سیب‌زمینی افزوده شد؛ حال آنکه افزایش مصرف پتاسیم این روند را کند کرد.  بر اساس نتایج به ­دست آمده،توصیه می‌شود که برای نگهداری مناسب غده‌های سیب‌زمینی در زمان‌های کمتر یا مساوی 3 ماه از تیمار کودی 180 کیلوگرم نیتروژن خالص به همراه 150 کیلوگرم کود پتاسیم­دار در هکتار و برای نگهداری غده‌های سیب‌زمینی در زمان‌های بیش از 3 ماه از تیمار کودی 120 کیلوگرم  نیتروژن خالص همراه با 150 کیلوگرم کود پتاسیم­داردر هکتار استفاده شود.   
 

عنوان مقاله [English]

The Effect of N and K Fertilizer on Qualitative Changes in Potato During Storage

چکیده [English]

A field investigation was conducted to evaluate the effect of N and K fertilizers on qualitative and quantitative changes of potato tubers during five months of storage. This study was carried out in three replications at five levels (0, 60, 120, 180 and 240 Kg/ha) of nitrogen and three levels (0, 75 and 150 Kg/ha) of potassium fertilizer during 2004-2006. Measurements were recorded monthly. The results showed that the effect of different treatments of N and K fertilizers and storage period, and their interaction, significantly affects the quantitative changes in tubers (p<0.05). The greater the application of N fertilizer, the greater the loss of water, vitamin C, starch and reduced sugar content of the tubers during storage and an increase in K fertilizer decreased these changes. According to the results, it is better to use 180 Kg/ha N with 150 Kg/ha K when planning to store potatoes for three months or less. If the storage period is more than three months, it is highly recommended to use 120 Kg/ha nitrogen and 150 Kg/ha potassium fertilizer.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nitrogen and Potassium Fertilizers
  • Potato
  • Storage
  • Waste
Anon. 1984. Official Methods of Analysis. 17th Ed. In: Horwits, W. (Ed). Association of Afficial Analytical Chemists (A.O.A.C). Washington. D. C.
Castro, C. A. 1988. Effect of nitrogen and patassium fertilizers on yield & quality of two potato cultivars. Anais-da-UTAD. 1(1): 117-123.
Chadchan, R. and Biradar, D. P. 1989. Impact of plant population & nitrogen levels on storage of potato tubers of different grands. Karnataka J. Agric. Sci. 2(4):325-328.
Chris, M., Long, C. M., Snapp, S. S., Douches, D. S. and Chase, R. W. 2004. Tuber yield, storability, and quality of Michigan cultivars in response to nitrogen management and seedpiece spacing. American J. Potato Res. 81(5): 347-357.
Cogo, C. M., Andriolo, J. L., Dilson, A. B. and Bortolotto, O. C.  2006. Growth, yield and chip color of potato tubers grown under high potassium availability. Ciência Rural Cienc. Rural. 36(3). 
 Hassandokht, M., Kashi, A. and Hamedi, M.  1998. Study of the effect of manor and N fertilizer on quantitative and qualitative potato traits. Proceedings of the 5th Congress of Agronomy and Plant Breeding. Karaj. Iran. (in Farsi)
Kholdebarin, B. and Isslamzadeh, T. 2001. Mineral nutrition of high plants. University of Shiraz Pub. Shiraz. Iran. (in Farsi).
Kleinkopf, G. E., Westerman, D. T. and Welle, R. B. D. 1981. Dry matter production and nitrogen utilization by potato cultivars. Agron. J. 73(2):799-802.
Kolbe, H. and Hipp, J. 1995. Relations between N, P & K concentrations at harvest time and changes in weight loss and chemical composition of potato tubers during long-term storage at 4°C. Agribiol. Res. 48(1):14-25.
Maghrour, J. 1998. Effect of different amount of nitrogen on dry matter of potato. Proceedings of the 5th  Congress of  Agronomy and Plant Breeding. Karaj. Iran. (in Farsi)
Mishra, S., Sinha, V. P. and Sharma, H. M. 1990. Quality studies in sweet potato cultivars in relation to nitrogen fertilization. J. Roof Crops. 16 (2): 142-144.
Rezaee, A. and Soltani, A. 1996. Introduction to potato production. University of Mashhad Pub. Mashhad. Iran. (in Farsi)
Rogozinska, L. 1993. Changes in quality and storage ability of potato tubers grown on very light soil as affected by sprinkling and N fertilizing. Postepy. Nauk. Rolniczych. 45(1): 83-90
Roumizadeh, S. 1998. N fertilizer recommendation according to soil testing. Proceedings of the 5th  Congress of Agronomy and Plant Breeding. Karaj. Iran. (in Farsi)
Salardini, A. and Mojtahhedi, M. 1993. Principles of plant nutrition. University of Tehran Pub. Tehran. Iran. (in Farsi)
Zhang, W. and Zang, W. L. 1995. Model calculations for the effect of N, P, K nutrition on behavior of potato tubers in storage. Potato Res. 38(1): 87-97.