تأثیر خصوصیات کوبنده، ضدکوبنده و رطوبت محصول بر کیفیت کوبش زیره سبز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 دانشیار پژوهش مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده

زیرة سبزگیاهی یکساله و یکی از گیاهان زراعی مناسب برای کشت در مناطق خشک و نیمه‌خشک ایران است.  برای جلوگیری از ریزش محصول در زمان برداشت، زیره سبز را در مرحله اول با دست یا داس برداشت می­کنند و در مرحلة دوم و پس از خشک ­شدن ساقه­ها آن را چوبدست یا با حرکت دادن چهارپایان و تراکتورهای کوچک روی خرمن، می­کوبند.  این روش برداشت زمان‌بر است، نیروی کار زیاد لازم دارد، به دلیل کوبش ناقص موجب از دست رفتن بخشی از محصول می­شود، کیفیت محصول کاهش می­یابد، و آلودگی محصول را به دنبال دارد.  بنابراین به منظور دستیابی به پارامترهای طراحی خرمنکوب زیره، در این تحقیق اثر تیمارهای رطوبت محصول، نوع تیغة کوبنده، سرعت دورانی استوانة کوبنده، فاصلة بین کوبنده و ضدکوبنده، و آهنگ تغذیه بر درصد وزنی دانه­های جدا شده، درصد خردشدگی ساقه­ها، و درصد پودرشدگی محصول بررسی شد.  نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت از 7 به 13 درصد، میزان دانه­های جدا شده از 85/92 به 39/90 درصد کاهش می­یابد و افزایش رطوبت نیز باعث کاهش معنی­دار درصد پودرشدگی محصول از 15/10 به 56/7 درصد می­شود.  با افزایش سرعت دورانی استوانة کوبنده از 700 به 900 دور در دقیقه، درصد وزن دانه­های جدا شده، خردشدگی ساقه­ها، و پودرشدگی محصول افزایش می­یابد.  تیمار نوع تیغه تأثیر معنی­داری بر درصد وزن دانه­های جدا شده ندارد درحالی‌که درصد خردشدگی ساقه­ها و درصد پودرشدگی محصول در تیغه­های نوع ساینده کمتر از نوع سوهانی است.  با توجه به نتایج این تحقیق، استفاده از تیغه­های ساینده با سرعت دورانی 900 دور در دقیقه و وجود رطوبت 7 درصد برای محصول زیره مناسبترین حالت برای کوبش است.    

عنوان مقاله [English]

Effect of Drum and Concave Characteristics and Crop Moisture on Cumin Threshing Quality

چکیده [English]

Cumin is an annual plant suitable for dry and semi-dry regions. It is harvested at two stages to prevent seed shedding. First, the cumin bushes are harvested by hand or using a scythe. After drying, the cumin bushes are beaten with a stick or trampled using animals or a small tractor. This harvesting method is time consuming, requires intensive labor and is an incomplete threshing process resulting in crop loss and poor quality. Prior to developing a cumin thresher, the efficiency factors of cumin threshing were investigated. This research studied the effect of moisture content, drum type and speed, feed rate and space between the drum and concave on weight percentage of separated seeds, shattered stems and damaged seeds. The results showed that the percentage (by weight) of the separated seeds decreased from 92.85% to 90.39% when moisture content increased from 7% to 13%. The percentage of damaged seeds (by weight) decreased as moisture content increased. However, by increasing drum speed from 700 to 900 RPM, the amount of separated seeds, shattered stems and damaged seeds increased. There was no significant effect of drum type on the percentage of separated seeds (by weight), but there was a significant effect on shattered stems and damaged seeds. It can be concluded that the rub-bar drum was better than the rasp-bar drum. The rub-bar drum, 900-RPM drum speed and 7% moisture content were the most suitable conditions for threshing cumin.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crop Moisture
  • cumin
  • Drum Speed
  • Threshing
Ajav, E. A. and Adejumo, B. A. 2005. Performance evaluation of an okra thresher. Agricultural Engineering International. CIGR J. Sci. Res. Develop. Manuscript PM 04 006.
Anon. 1999. Moisture measurment-unground grain and seeds. ASAE Standard S352.2.
Anon. 2006. Agricultural Statistical Bulletin. Ministry of Jihad-Agriculture. Khorasan Organization. (in Farsi)
Kafi, M., Rashed, M., Kocheki, A. and Molafilabi, A. 2002. Cumin. Mashhad University Pub. (in Farsi)
Khazaee, J. 2003. Force requirement for pulling off chick pea pods as well as fracture resistance of chick pea pods and grains. Ph.D. Thesis. Power and Machinery Dep. Tehran University. (in Farsi) 
Mansoorirad, D. 1991. Agricultural Machineries and Tractors. Hamadan Uinversity Pub. (in Farsi)
Saiedirad, M. H. 2007. Model Determination for Some Physical Properties of Cumin with Artificial Neural Networks. Ph.D. Thesis. Biosystem Faculty. Tehran University.  (in Farsi)
Ukatu, A. C. 2006. A modified threshing unit for Soya beans. Biosys. Eng. 95(3): 371-377.
Vejasit, A. and Salokhe, V. M. 2004. Studies on machine-crop parameters of an axial flow thresher for threshing Soya bean. Agricultural Engineering International. CIGR J. Sci. Res. Develop. Manuscript PM 04 004.
Wacker, P. 2003. Influence of crop properties on the threshability of cereal crops. ASAE Pub. No:701P1103e.