ارزیابی تابش انتخابی مادون ‌قرمز بر غیر فعال‌سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی/دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی-صنایع غذایی/ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

اثر ضد میکروبی تابش مادون‌قرمز روشی نوین در فراوری مواد غذایی است. در این مطالعه، پس از تعیین بیشینۀ جذب باسیلوس سرئوس (به‌عنوان یک شاخص غذازاد) با طیف ‌سنجی مادون‌قرمز(FTIR)، تأثیر طول‌موج انتخابی مادون‌قرمز (6.26، 6.01 و 5.76 میکرومتر به ترتیب معادل با 1597.44، 1663.89 و 1736.11سانتی­متر-1)، فاصله از منبع تابش (3، 5 و 7 سانتی­متر)، مدت زمان تابش (15، 22.5 و 30 دقیقه)، و ضخامت نمونه (2، 4 و 6 میلی­متر) بر جمعیت باسیلوس سرئوس در محیط کشت مایع به روش سطح پاسخ ارزیابی گردید. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، معنی‌داری تأثیر تمام متغیرهای موردمطالعه (به جز ضخامت نمونه) بر کاهش جمعیت باسیلوس سرئوس در سطح 0.01>p محرز شد. اثر متقابل طول‌موج تابش مادون‌قرمز با فاصله از منبع تابش و اثر متقابل فاصله از منبع تابش با مدت زمان تابش بر کاهش جمعیت باکتری مذکور نیز معنی‌دار (0.01>p) بود. علاوه بر این، بیشترین کاهش جمعیت باسیلوس سرئوس (معادل 4.34 سیکل لگاریتمی) در تیمار حاصل از طول‌موج تابش 76/5 میکرومتر (معادل با 1736.11 سانتی­متر-1)، فاصله از منبع تابش 3 سانتی­متر، مدت زمان تابش 30 دقیقه، و ضخامت نمونه 2 میلی­متر مشاهده شده­است. از نتایج این پژوهش می‌توان برای بهینه‌یابی فرایندهای صنعتی با هدف حذف باسیلوس سرئوس با تابش مادون‌قرمز استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات