مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

2 بهداشت مواد غذایی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

3 بهداشت مواد غذایی، دانشگاه رازی کرمانشاه

4 دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

در سال‌های اخیر، تحقیقات زیادی روی تولید و به‌کارگیری پلیمرهای زیست تخریب‌پذیر به‌منظور بسته‌بندی مواد غذایی صورت گرفته است که علل آن افزایش نگرانی به‌کارگیری بی‌رویه بسته‌بندی‌های پلاستیکی و افزایش علاقه مردم برای بهبود کیفیت و ظاهر بسته‌بندی‌های محصولات غذایی است. اهداف مطالعه حاضر بررسی ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی‌لاکتیک اسید حاوی عصاره اتانولی بره‌موم جمع‌آوری شده از استان کرمانشاه (غلظت 1 و 2درصد)، اسانس کاکوتی کوهی (غلظت 1 و 2 درصد)،‌ و نانوذرات سلولز (غلظت ۱ درصد) به‌صورت جداگانه و ترکیبی است. ترکیبات تشکیل دهنده اسانس کاکوتی کوهی با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی متصل به طیف‌سنج جرمی (GC-MS) شناسایی گردید. ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی فیلم‌های طراحی شده طبق پروتکل مصوب استاندارد ASTM بررسی شد. کارواکرول (65.22 درصد)، تیمول (19.51 درصد)، گاما-ترپینن (4.63 درصد) و پاراسیمن (4.86 درصد)‌ بیشترین ترکیبات شناسایی شده در اسانس مورد مطالعه بودند. بر اساس نتایج این مطالعه، اضافه کردن اسانس، عصاره و نانوذرات سلولز موجب بهبود تنش کششی و خاصیت نفوذپذیری بخار آب می‌شود. به دلیل رنگ زرد عصاره بره‌موم تمامی فیلم‌های حاوی عصاره دارای شفافیت (*L) پایین و قرمزی (*a) بالا بودند. بنابریافته‌های این مطالعه، فیلم پلی‌لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، نانوذرات سلولز و عصاره بره‌موم دارای خواص فیزیکی و مکانیکی مطلوبی است که می‌تواند در بسته‌بندی مواد غذایی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات