افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کمیته تحقیفات دانشجویی، دانشکده تغذیه و علوم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

2 گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

3 گروه علوم و صنایع غذایی، انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور، دانشکده علوم تغذیه و صنایع غذایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

امروزه بالا بردن زنده‌مانی پروبیوتیک‌ها از طریق افزودن مستقیم آنها به فیلم‌های خوراکی و پوشش‌هابرای جلوگیری از مرگ و میر آنها، بسیار مورد توجه است. در این پژوهش، قابلیت زیستی چند سویه پروبیوتیک شامل لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در فیلم تولیدی خوراکی بر پای کربوکسی متیل سلولز در دو دمای یخچالی (4 درجه سلسیوس) و محیط (25 درجه سلسیوس)طی دوره چهل و دو روزه نگهداری، بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد میزان قابلیت زیستی در هر دو دما به صورت معنی داری کاهش می‌یابد اما زنده‌مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و لاکتوباسیلوس رامنوسوس در تمام دوره نگهداری در نمونه‌های نگهداری شده در دمای 4 درجه سلسیوس در میزان پیشنهاد شده (107-106 سی‌اف‌یو بر گرم) باقی مانده است. فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزمی‌تواند حامل خوبی برای انتقال پروبیوتیک ها در بسته بندی مواد غذایی به‌هنگام نگهداری در دمای یخچالی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات