نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده

انو کیبوزومها مجموعهای از ذرات لیپیدی میباشند که میتوان در فرایند تهیه نانو داروها استفاده کرد. در این پژوهش ما به دنبال امکان سنجی تولید نانو کیبوزومهای کورکومین با پوشش رودهای و بررسی تاثیر کپسولاسیون بر پروفایل رهایش و همچنین سمیت سلولی آن در شرایط آزمایشگاهی هستیم. در این مطالعه، فعالیت آنتیاکسیدانی کورکومین محصور شده و پروفایل رهایش آن در شرایط شبیهسازی شده گوارشی از طریق نانوحامل‌های پوشش‌داده شده مورد ارزیابی قرار گرفت. دو شکل آزاد و محصور شده در نانوحامل‌های پوشش‌داده ‌شده روده برای تعیین اثر کپسوله‌سازی بر پایداری آنتی‌اکسیدان‌ها مورد مطالعه قرار گرفتند. سپس اثر آنها بر زنده ماندن سلولی سلول های سرطانی روده بزرگ مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل خصوصیات، میانگین اندازه ذرات و اندازه پتانسیل زتا نانوکیبوزومها را برابر با ۹.۱۷±۵۳.۵۴ نانومتر و ۹.۱۷±۷.۴۶- میلیولت گزارش کرد. نتایج نشان داد که نانوکیببوزومهای حامل کورکومین میتوانند میزان IC50 سمیت سلولی را ۱.۵۵ برابر بیشتر از کورکومین آزاد پس از ۴۸ ساعت انکوباسیون بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Improving the stability and anti-cancer properties of curcumin loaded eudragit coated cubosomes against HT-29 colorectal cancer cells

نویسندگان [English]

  • Maryam Salek-Nejat 1
  • Zahra Emam-Djomeh 2
  • Gholamreza Askari 3

1 Department of Food Science and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

2 Bioprocessing and Biodetection Lab (BBL), Department of Food Science & Technology, Faculty of Agricultural Engineering and Technology, University of Tehran,, Karaj-Iran

3 Transfer Phenomena Laboratory (TPL), Department of Food Science and Technology, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran

چکیده [English]

Nanocubosomes are a collection of lipid particles that can be used in the preparation of nanoparticles. In this study, we seek to investigate the feasibility of producing curcumin nanocubosomes by intestinal lining and to investigate the effect of encapsulation on release profile and in vitro cell cytotoxicity. In this study, the antioxidant activity of encapsulated curcumin and its release profile in simulated gastrointestinal conditions through coated nanocarriers were evaluated. Two free and encapsulated forms in coated intestinal nanocarriers were studied to determine the effect of encapsulation on antioxidant stability. Then their effect on the cell viability of colon cancer cells was investigated. Character analysis reported that the mean particle size and zeta potential value of the nanocubosomes were 7.81 ± 32.08 nm and 4.54 ± 7.66 mV. The results showed that nanocubosomes carrying curcumin could improve IC50 cytotoxicity by 1.55 times higher than free curcumin after 48 hours of incubation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curcumin
  • Nanocapsules
  • Nanocubosomes
  • Oral drug delivery
  • Colon cancer