نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبیاری جویچه‌ای ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • آبیاری سطحی توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی در آبیاری جویچه ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • آبیاری سطحی برآورد نفوذ در آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • آرد دانه خربزه ﺑﺮرﺳﻲ اثر افزودن آرد دانه خربزه بر خواص کمی و کیفی نان تست [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون خزش تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون فشاری محوری تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • آزمون نفوذ تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • آسپرژیلوس فلاووس اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • آفات انباری استفاده از فن آوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) در نگهداری انجیر خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • آفلاتوکسین اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • آمیلوپکتین بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • آمیلوز بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • آنالیز ابعادی توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی در آبیاری جویچه ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • آنتی اکسیدان تولید امولسیون روغن در آب از روغن خاکشیر (Descurainia Sophia) با استفاده از ترکیب صمغ عربی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده به منظور افزایش پایداری و اثر اولتراسوند بر شاخص اکسیداسیون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 61-78]

ا

 • اتانول کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • اتیلن کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • اتمسفر اصلاح شده استفاده از فن آوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) در نگهداری انجیر خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • ارزیابی حسی تأثیر افزودن آرد ماش و صمغ کتیرا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و اندیس‏های رنگ پوسته کیک اسفنجی کاکائویی فراسودمند [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]
 • اسانس بادرنجبویه بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر کازئینات سدیم- حاوی نانورس و اسانس بادرنجبویه و تأثیر آن بر مقاومت اکسیداتیو روغن زیتون [(مقالات آماده انتشار)]
 • اسانس گیاهی مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • استالدئید کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • اسید فیتیک اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • اسید فیتیک بررسی تاثیر دماهای مختلف نگهداری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتارم در سبوس گندم [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 81-90]
 • افت وزنی روش مناسب خشک کردن (التیام‌دهی) طبیعی سیر (Allium sativum L.) پس از برداشت آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • التیام‌دهی روش مناسب خشک کردن (التیام‌دهی) طبیعی سیر (Allium sativum L.) پس از برداشت آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • املاح اثر افزودن برخی ترکیبات کلاته کننده، امولسیفایری و املاح بر خصوصیات حل پذیری و ریز ساختار شیر خشک بدون چربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امولسیفایر اثر افزودن برخی ترکیبات کلاته کننده، امولسیفایری و املاح بر خصوصیات حل پذیری و ریز ساختار شیر خشک بدون چربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امولسیون روغن در آب تولید امولسیون روغن در آب از روغن خاکشیر (Descurainia Sophia) با استفاده از ترکیب صمغ عربی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده به منظور افزایش پایداری و اثر اولتراسوند بر شاخص اکسیداسیون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 61-78]
 • انجیر استفاده از فن آوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) در نگهداری انجیر خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • انرژی بررسی بهره‌وری انرژی-آب و بهره‌وری اقتصادی انرژی در سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در شرایط بهره‌برداری از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 31-44]

ب

 • باقیماندۀ سموم اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • بخاردهی شلتوک بررسی اثر بخاردهی شلتوک رقم شیرودی بر خصوصیات کیفی، بافت و حرارتی برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه‌ریزی آبیاری تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • برنج بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • برنج بهینه سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • برنج رتون بررسی تأثیر رقم و نوع محصول (اصلی و رتون) بر برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 93-106]
 • برنج سفید‌ مقایسه خواص کیفی و مواد معدنی برنج هاشمی با درجات سفیدی متفاوت و قابلیت پذیرش آنها توسط مصرف‌کنندگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنج قهوه‌ای مقایسه خواص کیفی و مواد معدنی برنج هاشمی با درجات سفیدی متفاوت و قابلیت پذیرش آنها توسط مصرف‌کنندگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بسته‌بندی مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • بیفیدوباکتریوم افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 79-90]
 • بقولات تأثیر افزودن آرد ماش و صمغ کتیرا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و اندیس‏های رنگ پوسته کیک اسفنجی کاکائویی فراسودمند [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]
 • بیلان حجمی ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • بهره‌برداری تلفیقی بررسی بهره‌وری انرژی-آب و بهره‌وری اقتصادی انرژی در سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در شرایط بهره‌برداری از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 31-44]
 • بهره‌وری آب تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • بهره‌وری اقتصادی بررسی بهره‌وری انرژی-آب و بهره‌وری اقتصادی انرژی در سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در شرایط بهره‌برداری از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 31-44]
 • بهره‌وری انرژی بررسی بهره‌وری انرژی-آب و بهره‌وری اقتصادی انرژی در سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در شرایط بهره‌برداری از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 31-44]
 • بهینه سازی سطح پاسخ تولید امولسیون روغن در آب از روغن خاکشیر (Descurainia Sophia) با استفاده از ترکیب صمغ عربی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده به منظور افزایش پایداری و اثر اولتراسوند بر شاخص اکسیداسیون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 61-78]

پ

 • پتانسیل زتا تولید امولسیون روغن در آب از روغن خاکشیر (Descurainia Sophia) با استفاده از ترکیب صمغ عربی و پروتئین آب پنیر تغلیظ شده به منظور افزایش پایداری و اثر اولتراسوند بر شاخص اکسیداسیون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 61-78]
 • پروبیوتیک بررسی تاثیر دماهای مختلف نگهداری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتارم در سبوس گندم [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 81-90]
 • پروتئاز تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 91-103]
 • پروتئین آب‌پنیر بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • پلیمرهای زیست تخریب پذیر مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • پمپاژ بررسی بهره‌وری انرژی-آب و بهره‌وری اقتصادی انرژی در سامانه‌های آبیاری بارانی و سطحی در شرایط بهره‌برداری از آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت قزوین) [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 31-44]
 • پودر شیر تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 91-103]
 • پوشش خوراکی افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 79-90]
 • پوشش خوراکی تأثیر پوشش دهی با صمغ فارسی بر ماندگاری مغز گردو [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 101-111]
 • پولولان بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]

ت

 • تابع تولید محصول بهینه سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]
 • تبدیل بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 15-28]
 • تبدیل برنج بررسی تأثیر رقم و نوع محصول (اصلی و رتون) بر برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 93-106]
 • تخلخل بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • ترکیبات ضدمیکروبی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و عصاره دارچین بر خواص کیفی و بافتی کیک روغنی صبحانه در طول نگهداری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 29-44]
 • تشخیص تقلب بررسی امکان کاربرد طیف‌سنجی (420-900 نانومتر) و تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی در تشخیص تقلب آرد نخود‌چی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تقسیط کود ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • تندی اکسایشی تأثیر پوشش دهی با صمغ فارسی بر ماندگاری مغز گردو [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 101-111]

ج

 • جایگزین چربی بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز و نشاسته سیب زمینی برکیفیت مرغ برگر کم چرب [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • جذب رطوبت تأثیر پوشش دهی با صمغ فارسی بر ماندگاری مغز گردو [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 101-111]
 • جوانه‌زنی روش مناسب خشک کردن (التیام‌دهی) طبیعی سیر (Allium sativum L.) پس از برداشت آن [(مقالات آماده انتشار)]

چ

 • چغندرقند پاییزه تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]

ح

 • حساسیت طراحی، ساخت و واسنجی استاتیکی یک حسگر نیرو-گشتاور شش درجة آزادی جهت اندازه‌گیری نیروها و گشتاور‌های وارد بر ادوات خاک‌ورزی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 107-126]
 • حسگرهای مجاورتی محصول تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • حل پذیری اثر افزودن برخی ترکیبات کلاته کننده، امولسیفایری و املاح بر خصوصیات حل پذیری و ریز ساختار شیر خشک بدون چربی [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خاک اشباع برآورد نفوذپذیری خاک‌های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مؤلفه‌های فیزیکی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • خاک‌ورزی طراحی، ساخت و واسنجی استاتیکی یک حسگر نیرو-گشتاور شش درجة آزادی جهت اندازه‌گیری نیروها و گشتاور‌های وارد بر ادوات خاک‌ورزی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 107-126]
 • خشک شدن مزرعه‌ای روش مناسب خشک کردن (التیام‌دهی) طبیعی سیر (Allium sativum L.) پس از برداشت آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • خصوصیات پخت بررسی اثر بخاردهی شلتوک رقم شیرودی بر خصوصیات کیفی، بافت و حرارتی برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • خصوصیات تکنولوژیکی بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • خصوصیات رئولوژی و حسی مقایسه خواص کیفی و مواد معدنی برنج هاشمی با درجات سفیدی متفاوت و قابلیت پذیرش آنها توسط مصرف‌کنندگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خصوصیات فیزیکوشیمیایی بررسی اثر بخاردهی شلتوک رقم شیرودی بر خصوصیات کیفی، بافت و حرارتی برنج [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواص ثقلی اثر مقدار رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی دو رقم برنج دم‌سیاه و رضاجو [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 71-80]
 • خواص فیزیکی بررسی تأثیر رقم و نوع محصول (اصلی و رتون) بر برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 93-106]
 • خواص فیزیکوشیمیایی مطالعه تأثیر محتوای رطوبتی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان آجیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواص کیفی تأثیر افزودن آرد ماش و صمغ کتیرا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و اندیس‏های رنگ پوسته کیک اسفنجی کاکائویی فراسودمند [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]
 • خواص کمی و کیفی ﺑﺮرﺳﻲ اثر افزودن آرد دانه خربزه بر خواص کمی و کیفی نان تست [(مقالات آماده انتشار)]
 • خواص مکانیکی بررسی تأثیر رقم و نوع محصول (اصلی و رتون) بر برخی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و تبدیل شلتوک به برنج سفید [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 93-106]
 • خواص هندسی اثر مقدار رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی دو رقم برنج دم‌سیاه و رضاجو [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 71-80]

د

 • دی اکسید تیتانیم کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]
 • دانه‌ آفتابگردان آجیلی مطالعه تأثیر محتوای رطوبتی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان آجیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیتالاگر طراحی، ساخت و واسنجی استاتیکی یک حسگر نیرو-گشتاور شش درجة آزادی جهت اندازه‌گیری نیروها و گشتاور‌های وارد بر ادوات خاک‌ورزی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 107-126]
 • درجه روز رشد کنترل کامپیوتری شرایط محیطی گلخانه: قسمت دوم - آزمون و بررسی عملکرد سیستم [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 21-38]
 • دزفول تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 57-66]
 • دشت مشهد تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • دینامومتر طراحی، ساخت و واسنجی استاتیکی یک حسگر نیرو-گشتاور شش درجة آزادی جهت اندازه‌گیری نیروها و گشتاور‌های وارد بر ادوات خاک‌ورزی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 107-126]
 • دونات سرخ شده بررسی پایداری اکسیداتیو دونات حاوی اسید آسکوربیک و عصاره چای سبز طی دوره نگهداری با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 41-56]

ذ

 • ذخیره‌سازی تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • ذخیره‌سازی تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی [(مقالات آماده انتشار)]

ر

 • رابطۀ نفوذ کوستیاکوف لوئیس توسعة رابطۀ برآورد نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی در آبیاری جویچه ای [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • رابطۀ نفوذ کوستیاکوف- لوئیس برآورد نفوذ در آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • ریز ساختار اثر افزودن برخی ترکیبات کلاته کننده، امولسیفایری و املاح بر خصوصیات حل پذیری و ریز ساختار شیر خشک بدون چربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رطوبت پوسته روش مناسب خشک کردن (التیام‌دهی) طبیعی سیر (Allium sativum L.) پس از برداشت آن [(مقالات آماده انتشار)]
 • رقم تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 57-66]
 • رقم زرد تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 57-66]
 • رنگ پوسته بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • روش‌های غیر‌مخرب بررسی امکان کاربرد طیف‌سنجی (420-900 نانومتر) و تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی در تشخیص تقلب آرد نخود‌چی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روغن زیتون تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 57-66]
 • روغن زیتون بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر کازئینات سدیم- حاوی نانورس و اسانس بادرنجبویه و تأثیر آن بر مقاومت اکسیداتیو روغن زیتون [(مقالات آماده انتشار)]

ز

 • زمان پیشروی برآورد نفوذ در آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • زئین خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]

س

 • ساکارز اثر شیره توت و صمغ‌های دانه ریحان و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خواص آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات حسی شیرکاکائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • سامانه کنترل ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • سیب‌زمینی تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • سیب‌زمینی تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبوس تخمیر شده بررسی تاثیر دماهای مختلف نگهداری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتارم در سبوس گندم [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 81-90]
 • سبوس گندم اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • سدهای زیرزمینی برآورد نفوذپذیری خاک‌های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مؤلفه‌های فیزیکی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]
 • سفتی بافت تعیین خواص رئولوژیکی دو رقم سیب زمینی طی دوره انبارمانی در انبار فنی و غیرفنی [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 45-60]
 • سمپاش ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]

ش

 • شاخص سطح برگ نمون‌سازی جبهه رطوبتی خاک از منبع تغذیه خطی در آبیاری قطره‌ای-نواری [دوره 6، شماره 2، 1384، صفحه 53-66]
 • شاخص غذازاد ارزیابی تابش انتخابی مادون ‌قرمز بر غیر فعال‌سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 57-70]
 • شدت کاربرد کود ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • شیراز تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 57-66]
 • شیر خشک اثر افزودن برخی ترکیبات کلاته کننده، امولسیفایری و املاح بر خصوصیات حل پذیری و ریز ساختار شیر خشک بدون چربی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیر کاکائو اثر شیره توت و صمغ‌های دانه ریحان و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خواص آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات حسی شیرکاکائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیره توت اثر شیره توت و صمغ‌های دانه ریحان و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خواص آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات حسی شیرکاکائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • شلتوک اثر مقدار رطوبت بر برخی از خواص فیزیکی دو رقم برنج دم‌سیاه و رضاجو [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 71-80]

ص

 • صفات کیفی بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 15-28]
 • صمغ بومی بررسی عملکرد صمغ دانه شاهی در مقایسه با زانتان بر خصوصیات بافتی و تصویری کیک روغنی بدون گلوتن (برنج- ذرت) [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 1-14]
 • صمغ دانه ریحان اثر شیره توت و صمغ‌های دانه ریحان و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خواص آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات حسی شیرکاکائو [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمغ کتیرا اثر شیره توت و صمغ‌های دانه ریحان و کتیرا بر ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، خواص آنتی‌اکسیدانی و خصوصیات حسی شیرکاکائو [(مقالات آماده انتشار)]

ض

 • ضریب آبگذری برآورد نفوذپذیری خاک‌های چسبنده اشباع در سدهای زیرزمینی با استفاده از مؤلفه‌های فیزیکی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 1-14]

ط

 • طیف‌سنجی بررسی امکان کاربرد طیف‌سنجی (420-900 نانومتر) و تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی در تشخیص تقلب آرد نخود‌چی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طول‌موج مادون‌قرمز انتخابی ارزیابی تابش انتخابی مادون ‌قرمز بر غیر فعال‌سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 57-70]

ع

 • عنصر ارتجاعی طراحی، ساخت و واسنجی استاتیکی یک حسگر نیرو-گشتاور شش درجة آزادی جهت اندازه‌گیری نیروها و گشتاور‌های وارد بر ادوات خاک‌ورزی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 107-126]

غ

 • غیرفعال کردن میکروبی ارزیابی تابش انتخابی مادون ‌قرمز بر غیر فعال‌سازی باسیلوس سرئوس به روش سطح پاسخ [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 57-70]
 • غلظت متغیر ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]

ف

 • فیبر رژیمی بررسی تاثیر دماهای مختلف نگهداری بر زنده مانی لاکتوباسیلوس پلانتارم در سبوس گندم [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 81-90]
 • فرآورده گوشت سفید بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز و نشاسته سیب زمینی برکیفیت مرغ برگر کم چرب [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • فرمولاسیون بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز و نشاسته سیب زمینی برکیفیت مرغ برگر کم چرب [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • فیلم خوراکی مطالعه ویژگی های فیزیکی و مکانیکی فیلم پلی لاکتیک اسید حاوی اسانس کاکوتی کوهی، عصاره اتانولی بر موم و نانوذرات سلولز [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 15-28]
 • فیلم مرکب بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 45-56]
 • فیلم نانوکامپوزیت خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]

ق

 • قابلیت زیستی افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 79-90]

ک

 • کازرون تعیین کیفیت و کمیت روغن دو رقم زیتون (زرد و دزفول) در دو منطقة آب و هوایی استان فارس [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 57-66]
 • کازئینات سدیم بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر کازئینات سدیم- حاوی نانورس و اسانس بادرنجبویه و تأثیر آن بر مقاومت اکسیداتیو روغن زیتون [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرنش‌سنج طراحی، ساخت و واسنجی استاتیکی یک حسگر نیرو-گشتاور شش درجة آزادی جهت اندازه‌گیری نیروها و گشتاور‌های وارد بر ادوات خاک‌ورزی [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 107-126]
 • کشاورزی دقیق ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • کشاورزی دقیق تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • کیفیت بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • کیفیت پخت بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 15-28]
 • کیک اسفنجی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و عصاره دارچین بر خواص کیفی و بافتی کیک روغنی صبحانه در طول نگهداری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 29-44]
 • کیک فراسودمند تأثیر افزودن آرد ماش و صمغ کتیرا بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و اندیس‏های رنگ پوسته کیک اسفنجی کاکائویی فراسودمند [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 29-40]
 • کم‌آبیاری بهینه سازی مصرف آب و عملکرد برنج در شرایط تنش خشکی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری نکوآباد - اصفهان) [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 25-40]

گ

 • گذر از حالت شیشه‌ای تاثیر استفاده از آنزیم ترانس گلوتامیناز بر برخی ویژگی های عملکردی شیرخشک بدون چربی [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 91-103]
 • گزنه اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • گندم تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • گوجه‌فرنگی کارایی نانو ذرات اکسید تیتانیم در حذف بوی نامطلوب از فضای نگهداری گوجه‌فرنگی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 83-92]

ل

 • لاکتوباسیلوس افزودن باکتری های پروبیوتیک به فیلم خوراکی بر پایه کربوکسی متیل سلولزو اندازه‌گیری میزان زنده‌مانی در دو دمای یخچالی و محیط [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 79-90]

م

 • ماندگاری بررسی پایداری اکسیداتیو دونات حاوی اسید آسکوربیک و عصاره چای سبز طی دوره نگهداری با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 41-56]
 • ماندگاری تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و عصاره دارچین بر خواص کیفی و بافتی کیک روغنی صبحانه در طول نگهداری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 29-44]
 • محتوای رطوبت مطالعه تأثیر محتوای رطوبتی بر ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی دانه آفتابگردان آجیلی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدیریت موضعی ساخت و ارزیابی سامانه کنترل غلظت محلول خروجی سمپاش میزان متغیر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 93-108]
 • مدل بورگر تعیین ویژگی‌های لزج کشسان (ویسکو الاستیک) دو رقم سیب زمینی ذخیره شده در انبار فنی و غیر فنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل عباسی و همکاران ارزیابی یکنواختی توزیع آب و نیتروژن در کودآبیاری جویچه‌ای نیشکر [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 41-60]
 • میکروارگانیسم و بسته‌بندی استفاده از فن آوری بسته‌بندی با اتمسفر اصلاح شده (MAP) در نگهداری انجیر خشک [(مقالات آماده انتشار)]
 • مواد غذایی پودری بررسی امکان کاربرد طیف‌سنجی (420-900 نانومتر) و تکنیک آنالیز مولفه‌های اصلی در تشخیص تقلب آرد نخود‌چی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مواد معدنی مقایسه خواص کیفی و مواد معدنی برنج هاشمی با درجات سفیدی متفاوت و قابلیت پذیرش آنها توسط مصرف‌کنندگان [(مقالات آماده انتشار)]
 • مونت موریلونیت خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]

ن

 • نان تست ﺑﺮرﺳﻲ اثر افزودن آرد دانه خربزه بر خواص کمی و کیفی نان تست [(مقالات آماده انتشار)]
 • نانوپرکننده خواص مکانیکی، ممانعتی و حرارتی فیلم های نانوکامپوزیت زئین حاوی مونت موریلونیت [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • نانوذرات دوپه بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی دوپه شده با مس و آلومینیوم بر علیه شیگلا فلکسنری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 91-100]
 • نانورس بررسی برخی خصوصیات ساختاری و فعالیت آنتی اکسیدانی فیلم زیست تخریب پذیر کازئینات سدیم- حاوی نانورس و اسانس بادرنجبویه و تأثیر آن بر مقاومت اکسیداتیو روغن زیتون [(مقالات آماده انتشار)]
 • نیتروژن تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 109-122]
 • نشاسته بررسی تأثیر ساختار آمیلوز و آمیلوپکتین بر کیفیت ارقام مختلف برنج ایرانی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 61-70]
 • نعنا فلفلی اثر اسانس‌ و عصاره‌های گزنه و نعنا فلفلی در جلوگیری از رشد قارچ آسپرژیلوس فلاووس و تولید آفلاتوکسین B1 [دوره 16، شماره 3، 1394، صفحه 67-78]
 • نفوذپذیری برآورد نفوذ در آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت و یک در میان متغیر با استفاده از روش مقیاس سازی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]

و

 • ویتامین C بررسی پایداری اکسیداتیو دونات حاوی اسید آسکوربیک و عصاره چای سبز طی دوره نگهداری با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 41-56]
 • ویژگی‌های آنتی‌اکسیدانی بررسی پایداری اکسیداتیو دونات حاوی اسید آسکوربیک و عصاره چای سبز طی دوره نگهداری با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی (PCA) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 41-56]
 • ویژگی های حسی تاثیر پوشش خوراکی کیتوزان و عصاره دارچین بر خواص کیفی و بافتی کیک روغنی صبحانه در طول نگهداری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 29-44]
 • ویسکوزیته بررسی خواص فیزیکوشیمیایی ارقام برنج در دو منطقه مختلف کشت در ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 15-28]

ه

 • هیپوکلریت بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی دوپه شده با مس و آلومینیوم بر علیه شیگلا فلکسنری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 91-100]
 • هیدراتاسیون سرد و گرم اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • هیدروترمال اثر فراوری سبوس گندم بر کاهش اسید فیتیک و باقیماندۀ سموم دفع آفات نباتی [دوره 16، شماره 2، 1394، صفحه 71-82]
 • هیدروکلوئید بررسی تأثیر کربوکسی متیل سلولز و نشاسته سیب زمینی برکیفیت مرغ برگر کم چرب [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • هم‌افزا (سینرژیست) بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات اکسید روی دوپه شده با مس و آلومینیوم بر علیه شیگلا فلکسنری [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 91-100]