دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-114 
5. تعیین گرمای ویژه و هدایت حرارتی انار (رقم آلک)

صفحه 61-72

10.22092/jaer.2012.100332

سید حبیب الله هاشمی فرد دهکردی؛ مرتضی الماسی؛ محمد مهران زاده


6. منحنی های هم دمای دفع و جذب رطوبت گل گیاه علف چایHypericum perfratum L.

صفحه 73-86

10.22092/jaer.2012.100333

حسین احمدی چناربن؛ سعید مینایی؛ علی رضا بصیری؛ مرتضی الماسی؛ اکبر عرب حسینی