دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، پاییز و زمستان 1384، صفحه 1-160 
1. تعیین بهترین تابع تولید آب- شوری گندم در منطقه شمال گرگان

صفحه 1-14

علیرضا کیانی؛ مجید میرلطیفی؛ مهدی همایی؛ علی محمد چراغی


6. اثرات موقعیت و عمق ترک کششی در پایداری ساحل رودخانه

صفحه 77-94

ابراهیم امیری تکلدانی؛ امیر صمدی؛ حسن رحیمی


9. تأثیر عملیات زیرشکن و دور آبیاری برخواص فیزیکی خاک و عملکرد چغندرقند

صفحه 131-144

علی اکبر صلح جو؛ سیدابراهیم دهقانیان؛ علیرضا سپاسخواه؛ محمود نیرومند جهرمی


10. شبیه سازی و تحلیل رفتار دینامیکی درخت بادام با استفاده از نرم افزار MATLAB

صفحه 145-160

مسعود زابلستانی؛ حسین مبلی؛ سیدسعید محتسبی؛ رضا علیمردانی