دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-126 
2. تأثیر رژیم‌های مختلف آبیاری بر کارایی مصرف آب چغندرقند پاییزه در منطقۀ مشهد

صفحه 15-30

10.22092/jaer.2015.102987

سید ابوالقاسم حقایقی مقدم؛ امین علیزاده؛ مسعود احمدی؛ محمد بنایان؛ حسین انصاری


4. بررسی خواص کاربردی فیلم‌ مرکب خوراکی بر پایه ترکیب پروتئین آب پنیر- پولولان

صفحه 45-56

10.22092/jaer.2015.102989

محبوبه حسن‌نیا کلایی؛ فرامرز خدائیان؛ رضوان پوراحمد؛ ایمان شهابی قهفرخی