دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 65، پاییز و زمستان 1397