دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، پاییز و زمستان 1383، صفحه 1-88 
1. سیستم اپتوالکترونیک تشخیص رنگ محصولات کشاورزی

صفحه 1-12

بهاره جمشیدی؛ سعید مینایی؛ شهریار صرامی