دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-116 
8. ساخت و ارزیابی دستگاه گردوشکن تک پوسته‌ای خمره‌ای

صفحه 105-116

10.22092/jaer.2014.100253

حجت حجازی پور؛ رحیم ابراهیمی؛ مهدی قاسمی ورنامخواستی