دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، پاییز و زمستان 1386، صفحه 1-156 
1. تورم تناوبی پلیمرهای ابرجاذب در محیط متخلخل خاک

صفحه 1-18

سهیلا ابراهیمی؛ مهدی همایی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


3. طراحی، ساخت، و ارزیابی نقالة نیوماتیکی دانة کلزا در فاز رقیق

صفحه 33-46

عبداله ایمان مهر؛ برات قبادیان؛ سعید مینایی؛ محمدهادی خوش تقاضا


4. تحلیل مواجهه روزانه کاربر با ارتعاش تراکتور دو چرخ

صفحه 47-64

احمد تقی زاده علی سرایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ برات قبادیان


7. مدل سازی واکنش کلزا به شوری طی دورۀ رشد رویشی

صفحه 95-112

وحیدرضا جلالی؛ مهدی همایی؛ سید خلاق میرنیا


8. برآورد حجم‌ سیب‌زمینی با استفاده از پردازش تصویر

صفحه 113-126

جعفر امیری پریان؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ احسان الله کبیر؛ سعید مینایی


9. بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک‌زن

صفحه 127-142

محمدرضا علیزاده؛ سعید مینایی؛ تیمور توکلی هشتجین؛ محمد هادی خوش تقاضا