دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، پاییز و زمستان 1389، صفحه 1-102 
5. بررسی اثر دمای نگهداری روی برخی از خصوصیات مکانیکی مغز پسته

صفحه 67-76

معصومه علی بابا؛ احمد غضنفری مقدم؛ علی رجبی پور


7. اثر رطوبت بر خواص فیزیکی مغز بادام

صفحه 91-102

مسعود زابلستانی؛ احمد طباطبایی فر