دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-108 
5. مطالعه تأثیر افزودن پودر دانه بزرک بر ویژگی های رئولوژیکی خمیر نان

صفحه 61-74

10.22092/jaer.2013.100289

سیدهادی پیغبردوست؛ مریم جعفرزاده مقدم؛ صدیف آزادمرد دمیرچی؛ رویا آقاقلی زاده


6. تعیین رطوبت بهینه کمپوست جهت تولید پلت کودی با استفاده از اکسترودر

صفحه 75-88

10.22092/jaer.2013.100290

هیمن امیری؛ محمدحسین کیانمهر؛ اکبر عرب حسینی؛ نبی اله کشوری


7. ساخت و ارزیابی دستگاه سرزن غلتکی پیاز

صفحه 89-96

10.22092/jaer.2013.100291

محسن حیدری سلطان آبادی؛ اورنگ تاکی؛ شمس اله عبداله پور؛ محمد مقدم واحد


8. طراحی و ساخت سامانه پاشش نرخ متغیر کود نیتروژن مایع نقشه- مبنا

صفحه 97-108

10.22092/jaer.2013.100292

نیکروز باقری؛ حجت احمدی؛ سیدکاظم علوی پناه؛ محمود امید؛ کریم گرامی